Badania operacyjne to zespół modeli i metod poszukiwania rozwiązań optymalnych w danych warunkach ekonomicznych. Zarządzanie to podejmowanie decyzji przez menedżerów w oparciu o znane metody analizy sytuacji. Niniejszy kurs ma na celu przybliżenie podstawowej tematyki studentom studiów licencjackich i magisterskich kierunków: Zarządzanie, Logistyka oraz Informatyka i Ekonometria.


Requirements of master's theses at the Warsaw University of Technology and the University of Warsaw are very similar to those at the Warsaw University of Life Sciences. The thesis and its structure are identical at these universities. Completion times may vary slightly. Required documents are the same. The course of defence is a national standard. 


The seminar aims to teach students to correctly define research goals, theses and choose research methodology. 

In class, students learn the principles of creating a table of contents, writing an introduction and summary. 

Another goal of the seminar is to teach students how to prepare a presentation for the diploma exam and to deliver it correctly.


Objectives of the seminar;
a.      Defining the rules for preparing a master's thesis
b.     To acquaint students with selected issues of management and strategic planning,
c.      To acquaint students with the theory of games and some heuristic methods,
d.     Proposing the subject of master's theses,
e.      Discussion on the content of articles on the subject of "big data analytics".

Key: BDA

Uczestnik zapoznaje się z budową i obsługą relacyjnej bazy danych przy użyciu programu MS Access. Kurs dedykowany jest studentom studiów licencjackich kierunków: Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Ogrodnictwo, Ochrona środowiska, Nauki o zwierzętach.
Baza danych jest zbiorem danych uporządkowanym, ze strukturą i oprogramowaniem, które nią zarządza.
Klucz dostępu: dbase
Quiz z MS Access odbędzie się dla studentów:
1. Kierunku niestacjonarnego Ogrodnictwo: 6 stycznia 2019 (niedziela), godz. 20:00 - 20:20. Klucz dostępu: kwerenda1. Termin poprawkowy quizu: 9.II.2019 (sobota), godz. 11.30 - 11.50, lab. 3/20, bud. 34
2. Kierunku stacjonarnego Ogrodnictwo: 18 stycznia 2019, godz. 10.30 - 10.50. Klucz dostępu: kwerenda2. Termin poprawkowy quizu: 1.II.2019 (piątek), godz. 11.30 - 11.50, lab. 2066, bud. 23
3. Kierunku stacjonarnego Finanse i Rachunkowość: 15 stycznia 2019, godz. 16.15 - 16.35. Klucz dostępu: kwerenda3. Termin poprawkowy quizu: 1.II.2019 (piątek), godz. 11.30 - 11.50, lab. 2066, bud. 23

Kurs z Technologii Informacyjnych dla studentów niestacjonarnych kierunku Ogrodnictwa składa się z sześciu zjazdów trzygodzinnych. Program obejmuje pracę w MS Word, MS PowerPoint, MS Excel oraz MS Access.

Nauczanie na odległość stało się dzisiaj powszechną formą kształcenia ludzi na świecie. Kształcenie na odległość to uczenie się od nauczyciela, ale jednocześnie bez ciągłego z nim kontaktu. Kształcenie na odległość to również forma procesu edukacyjnego umożliwiająca kierowanie treści dydaktycznych do rozproszonych grup studentów.

Internet jest nowoczesnym medium nauczania na odległość a multimedialne kursy zapewniają stałe podnoszenie podnoszenia kwalifikacji osób niezależnie od miejsca ich zamieszkania. E-learning stosowany jest dla potrzeb krótkookresowych szkoleń, w długookresowym kształceniu a w szczególności w kształceniu na poziomie wyższym.

Przynosi on wymierną korzyść dla przedsiębiorstw delegujących swoich pracowników na studia wyższe bądź podyplomowe. E-learning staje się niezastąpioną technologią w procesie kształcenia ustawicznego - podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie.