Artur Wiliński

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny elektroniki, dotyczącymi obwodów i sygnałów. Podstawowe metody analizy układów elektronicznych pozwalają lepiej zrozumieć dobór parametrów układów i systemów informatycznych oraz są przydatne do oceny/wykorzystania sprzętu informatycznego w praktyce.

 Tematy poruszane podczas zajęć:

1.  Postęp technologiczny w elektronice, krótki rys historyczny

2.  Podstawowe wielkości związane z przepływem prądu elektrycznego

- prąd, napięcie,

- rezystancja/impedancja, pojemność, indukcyjność

3.  Elementy bierne i elementy czynne w elektronice

4.  Obwody prądu stałego i przemiennego, zasady obliczania napięć i prądów, impedancji i impedancji zastępczej, wykresy wskazowe.

5.  Metoda praw Kirchhoffa. Metoda superpozycji. Metoda Thevenina. Metoda Nortona. Metoda potencjałów węzłowych.

6.  Elementy półprzewodnikowe – diody, tranzystory bipolarne i tranzystory polowe – charakterystyki, parametry, układy pracy, zastosowania.

7.  Podstawowe układy tranzystorowe.

8.  Sprzężenia zwrotne.

9.  Wzmacniacze operacyjne – struktura, modele, obliczanie układów wzmacniaczy operacyjnych, zasady działania, parametry i zastosowania.