Celem przedmiotu jest wykorzystanie wiedzy w zakresie kosztorysowania do realizacji etapów procesu inwestycyjnego, w tym również etapu projektowego. Przedmiot stanowi pogłębienie wiedzy o aspekcie ekonomicznym projektowania obiektów architektury krajobrazu. Ma charakter badawczy: analityczny i twórczy: projektowy.

Celem szczegółowym jest zaznajomienie studentów z problematyką kształtowania cen usług w zakresie architektury krajobrazu w gospodarce wolnorynkowej.

Celem nadrzędnym jest zdobycie umiejętności postępowania na etapie planowania procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego.

W ramach zajęć studenci poznają:

1) poznają zasady wycen prac projektowych i będą umieli je zastosować

2) poznają zasady wskaźnikowej wyceny realizacji inwestycji na podstawie opracowanej koncpecji zagospodarowania terenu

3) zdobędą umiejętność projektowania z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego.