Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat zintegrowanych metod produkcji, zagospodarowania i dystrybucji produktów ogrodniczych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z funkcjonowaniem logistyki, czyli procesu planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu środków produkcji oraz produktów ogrodniczych, a także odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań konsumentów. Zakres logistyki obejmuje również zagadnienia związane z elementami zarządzania zasobami ludzkimi, prognozowaniem popytu i podaży, kontrolą zapasów środków produkcji i produktów, realizowaniem zamówień i obsługą klienta, lokalizacją przedsiębiorstw zwianych z branżą ogrodniczą, procesami zaopatrzeniowymi, przechowywaniem, pakowaniem, gospodarowaniem odpadami, transportem i składowaniem.

Student po zapoznaniu się i opanowaniu treści przedmiotu będzie mógł posługiwać się narzędziami analizy ekonomicznej, a także lepiej zrozumieć prawidłowości rządzące zachowaniem podmiotów gospodarczych w tym gospodarstw ogrodniczych. Ponadto tematyka dotycząca zagadnień makroekonomicznych pozwala na przekazanie informacji o zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej, jak i jej powiązaniach ? wewnętrznych i zewnętrznych. Przedmiot ma ułatwić studentom zrozumienie celów i instrumentów polityki makro i mikroekonomicznej. Ponadto opanowując treści przedmiotu studenci będą samodzielnie oceniać: skutki polityki fiskalnej i pieniężnej, wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę, określać czynniki kształtujące poziom rozwoju gospodarczego oraz wahania w koniunkturze gospodarczej.