Tytuł projektu: „Smart plants in the workplace and their impact on work efficiency and stress reduction” (International Project ID: 21910216 - lata 2019-2020

Workshop realizowany w ramach projektu z Funduszy Wyszehradzkich w roku 2020

Idea projektu

Polepszenie wydajności pracy studentów i kadry akademickie, a także minimalizacja stresu poprzez aranżację wybranych wnętrz uczelni SGGW roślinami doniczkowymi.

Eksperci z SGGW: dr hab. Beata Fornal-Pieniak (Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych, e-mail: <b>beata_fornal_pieniak@sggw.edu.pl</b>), dr inż. Dawid Olewnicki (Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Nauk Ogrodniczych, e-mail: dawid_olewnicki@sggw.edu.pl )


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania wolnego rynku w sektorze ogrodniczym, jego podstawowymi elementami w ujęciu ekonomicznym (podaż, popyt, cena) oraz wykorzystaniem ich długookresowych analiz w ocenie rozwoju rynku oraz w procesie decyzyjnym, specyfiką produktów ogrodniczych i ich obrotu, rolą jakości produktów żywnościowych  i sposobami ich zapewniania, interwencjonizmem na rynku ogrodniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obowiązującym, aktualnym prawodawstwem UE oraz polskim dotyczącym problematyki wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz integrowanej ochrony roślin. Studenci poznają unijne i krajowe akty prawne oraz zawarte w nich regulacje określające zasady dopuszczania na rynek, obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zasady stosowania integrowanej ochrony roślin, rolę państwa w udzielaniu rolnikom wsparcia w przestrzeganiu powyższych zasad. Poznają prawne umocowanie różnych pojęć związanych z ochroną roślin. Wiedza ta jest niezbędna w praktyce wszystkim osobom zajmującym się wdrażaniem środków ochrony do powszechnego stosowania, ich stosowaniem, a także świadczącym  usługi doradcze z tego zakresu.


Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat zintegrowanych metod produkcji, zagospodarowania i dystrybucji produktów ogrodniczych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z funkcjonowaniem logistyki, czyli procesu planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu środków produkcji oraz produktów ogrodniczych, a także odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań konsumentów. Zakres logistyki obejmuje również zagadnienia związane z elementami zarządzania zasobami ludzkimi, prognozowaniem popytu i podaży, kontrolą zapasów środków produkcji i produktów, realizowaniem zamówień i obsługą klienta, lokalizacją przedsiębiorstw zwianych z branżą ogrodniczą, procesami zaopatrzeniowymi, przechowywaniem, pakowaniem, gospodarowaniem odpadami, transportem i składowaniem.

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy studentom na temat racjonalnego wykorzystania poszczególnych czynników produkcji w ogrodnictwie i umiejętności oceny efektywności ekonomicznej gospodarowania w ogrodnictwie na podstawie analizy danych makro-i mikroekonomicznych.  Student po zapoznaniu się i opanowaniu treści przedmiotu będzie mógł posługiwać się narzędziami analizy ekonomicznej, a także lepiej zrozumieć prawidłowości rządzące zachowaniem podmiotów gospodarczych m.in. gospodarstw ogrodniczych.