paragraf1. Znajomość metod epidemiologicznych, umiejętność planowania i interpretacji wyników badań epidemiologicznych i korzystania z programów komputerowych w epidemiologii.
2. Znajomość prawa karnego i cywilnego, prawa pracy, samorządowego, administracyjnego, europejskiego, prawa farmaceutycznego, paszowego i regulacji prawnych dotyczących dobrostanu zwierząt, i ochrony środowiska.
3. Znajomość przepisów regulujących działanie administracji weterynaryjnej.
4. Znajomość przepisów i metod badawczych oraz technik diagnostyczne stosowanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt.
5. Znajomość etiopatogenezy, epidemiologii, symptomatologii, rozpoznawania, diagnostyki różnicowej oraz zwalczania i profilaktyki chorób zakaźnych różnych gatunków zwierząt ? bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i prionowych ze szczególnym uwzględnieniem chorób podlegających obowiązkowi zwalczania i zgłaszania.
6. Znajomość prawa z zakresu środków żywienia zwierząt oraz higieny zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego.
7. Zdolność zarządzania zespołami ludzkimi.
8. Znajomość zasad etyki zawodowej