Celem przedmiotu jest rozwinięcie wykładu teorii mikroekonomicznej, polegające na nauce myślenia strategicznego kategoriami firmy znaczącej coś na rynku i mogącej wpływać na swoje na nim miejsce oraz na same parametry rynkowe, takie jak ceny czynników i produktów. Przedmiot organizacja rynku i konkurencja stanowi pomost między teorią ekonomii a marketingiem dostarczając podstaw dla ekonomicznej analizy strategii zachowań na rynku. Za pomocą modeli będą rozpatrywane podstawowe strategie przedsiębiorstwa: strategie cenowe, organizacyjne, produktowe i inwestycyjne.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznymi stosowanymi do analizy wystąpienia i rozkładu zdarzeń w czasie. Analiza historii zdarzeń może być użyteczna przy studiowaniu różnych kategorii zdarzeń zarówno w naukach społecznych jak i przyrodniczych (np. utrata pracy, krachy na giełdzie, zgony, awaria urządzeń).