Kurs Ekologia i Ochrona Środowiska ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procesami z zakresu ekologii, sposobami opisu struktury i funkcji układów ekologicznych, omówienie najważniejszych antropogenicznych czynników zagrażających środowisku naturalnemu, a także sposobów ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Ponadto, przedstawiona zostanie koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego, opartego na wykorzystaniu procesów redukujących wpływ na środowisko.


The aim of the course is to provide knowledge and to shape skills in the following areas: characteristics of basic groups of food raw materials of plant and animal origin. Students will learn about the commodity characteristics of organic vegetables, fruits, root crops and cereals as well as meat, milk and eggs. During the exercises students will evaluate selected raw materials in terms of their usefulness for direct consumption, processing and storage.

Celem kursu jest zapoznanie ze sposobami produkcji i jakością surowców roślinnych (owoców i warzyw), surowców zwierzęcych (mięsa, mleka, jaj) oraz produktów z nich powstających. W ramach kursu omawiane są ramy prawne, zasady zrównoważonej produkcji rolnej, jakości poszczególnych grup surowców i produktów, wpływu rolnictwa na środowisko naturalne, zdrowie człowieka i zwierząt. Omówione zostaną również sposoby gromadzenia i statystycznego podsumowania dostępnych danych naukowych o jakości żywności. Ćwiczenia pozwalają na zapoznanie się z aspektami zrównoważonego rozwoju, dokonanie analizy jakości odżywczej i sensorycznej surowców i produktów ekologicznych, określenie kanałów dystrybucyjnych.