Zapoznanie studentów z aktualnymi przepisami głównie w zakresie prawa podatkowego oraz ubezpieczeniowego i rozliczeń podatkowo-rachunkowych firmy.

Wykłady: Rachunkowość przedsiębiorstw ogrodniczych funkcjonujących jako spółki prawa handlowego. Rachunkowość finansowa i zarządcza w firmie. System ubezpieczeniowy w Polsce. System emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS).Podatek jako zjawisko ekonomiczne oraz instytucja prawna. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu podatkowego. Podatki kosztowe. VAT – zasady ogólne. Podatek VAT w rolnictwie.Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykłady są co dwa tygodnie przez cały semestr, ćwiczenia od drugiej połowy semestru.

Forma zaliczenia

Egzamin – 60% Prezentacja grupowa -40%

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z celami i zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR.

Unia Europejska – historia powstania, podstawowe organy i ich kompetencje, podział aktów prawnych.

Budżet UE; fundusze UE. Wspólna Polityka Rolna - rozwój, założenia i zasady. Zasady finansowania WPR. Reformy WPR i mechanizmów wsparcia. Obecne kierunki wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. Wielofunkcyjność rolnictwa. System wsparcia rolnictwa w ramach WPR w Polsce. Jednolita płatność obszarowa, uzupełniające płatności bezpośrednie, płatności do owoców miękkich i pomidorów (rys historyczny). Wsparcie Organizacji Producentów O+W. 10. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 2014-2020. Wspólna polityka handlowa z państwami trzecimi.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z celami i zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR.

Unia Europejska – historia powstania, podstawowe organy i ich kompetencje, podział aktów prawnych.

Budżet UE; fundusze UE. Wspólna Polityka Rolna - rozwój, założenia i zasady. Zasady finansowania WPR. Reformy WPR i mechanizmów wsparcia. Obecne kierunki wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. Wielofunkcyjność rolnictwa. System wsparcia rolnictwa w ramach WPR w Polsce. Jednolita płatność obszarowa, uzupełniające płatności bezpośrednie, płatności do owoców miękkich i pomidorów (rys historyczny). Wsparcie Organizacji Producentów O+W. 10. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 2014-2020. Wspólna polityka handlowa z państwami trzecimi.