Kurs dla studentów mgr studiów niestacjonarnych IiE

Kurs dla studentów drugiego roku studiów mgr IiE: specjalność EMOS

Zajęcia odbywają się w MS Teams. Zaliczenie przedmiotów - w Moodle.

Kurs dla studentów kierunku IiE

Zajęcia odbywają się w MS Teams

Studenci piszą egzamin w Moodle

Seminarium  magisterskie dla studentów studiów niestacjonarnych - 4 semest

Przedmiot prowadzony jest w MS Teams

Studenci zaliczają przedmioty na podstawie wyników testów w Moodle.

Kurs dla 6-tego semestru studentów niestacjonarnych IiE

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych (6 semestr IiE)

Fakultet dla pierwszego roku IiE mgr