W ramach kursu poruszane będą zagadnienia związane z przetwarzaniem baz danych za pomocą ogólnodostępnego środowiska R (RStudio) przedstawionych w różnych formatach  od "płaskiego" w postaci  plików tekstowych po informacje zawarte w relacyjnych bazach danych MS Access, MS SQL Server czy PostgreSQL. Ponadto przestawione będą możliwości przeprowadzenia analiz przestrzennych z wykorzystaniem otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych np. PostgreSQL czy też MySQL. Baza danych PostgreSQL posiada pełną implementację języka SQL (ang. Structured Query Language), która umożliwia budowanie zapytań, zaawansowanej analizy i kontroli danych bezpośrednio w silniku bazodanowym. Ponadto istnieje możliwość wsparcia bazy danych  o rozszerzenie PostGIS, umożliwiające przechowywanie, analizę i integrację danych przestrzennych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu prawa, organizacją i funkcjonowaniem systemu władz publicznych, poznanie zasad obowiązywania, stosowania                    i interpretacji prawa. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu prawa, organizacją i funkcjonowaniem systemu władz publicznych, poznanie zasad obowiązywania, stosowania                    i interpretacji prawa. 

Zajęcia (ćwiczenia) z przedmiotu Systemy Informacji Przestrzennej na kierunku Gospodarka Przestrzenna (GP_ss1). Celem przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy i wykorzystania systemów geoinformacyjnych (systemów informacji przestrzennej) dla rozumienia i analizowania procesów dokonujących się w przestrzeni w celu prowadzenia gospodarki jej zasobami i określaniem wpływu człowieka na środowisko.