Zmiany zachodzące w środowisku są zjawiskiem naturalnym, jednak ekspansja człowieka oraz urbanizacja terenów pozamiejskich powodują, że zmiany w środowisku zachodzą z niespotykaną wcześniej prędkością. Zarówno zmiany naturalne jak i wynik antropopresji powodują zmiany w liczebności, występowaniu, rozmieszczeniu oraz zachowaniu zwierząt. Ale czy tylko negatywne?
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zmianami, które może powodować w środowisku człowiek oraz naturalnymi zmianami, które mogą wywierać wpływ na występowanie i zachowanie zwierząt.

W czasie trwania zajęć studenci poznają podstawy biologii i ekologii poszczególnych gromad kręgowców (płazy, gady, ptaki, ssaki).