Dendrometria jest nauką o metodach pomiaru miąższości drzew i drzewostanów (zazwyczaj poprzez elementy miąższości) oraz określania ich wieku i przyrostu. Tradycyjnie wyróżnia się pięć części dendrometrii: (i) określanie miąższości drzewa leżącego, (ii) określanie miąższości drzewa stojącego, (iii) określanie miąższości drzewostanu, (iv) określanie wieku drzewa i drzewostanu oraz (v) określanie przyrostu.