W ramach kuesu studenci zapoznają się z obecnym stanem wiedzy na temat akarologii ogólnej oraz najważniejszych grupy roztoczy, ich znaczeniem w życiu i gospodarce człowieka oraz metodami ograniczania liczebności gatunków szkodliwych. W ramach ćwiczeń zaprezentowane będą metody pobierania prób, ich ekstrakcji oraz preparowania, stosowane w badaniach nad poszczególnymi grupami tych stawonogów. Ponadto bazując na spreparowanych osobnikach studenci zapoznają się z cechami diagnostycznymi najważniejszych gospodarczo taksonów roztoczy.

Przedmiot będzie realizowany w blokach dwugodzinnych z podziałem na część wykładową i ćwiczenia. W ramach wykładów omówiona będzie: systematyka, morfologia i anatomia roztoczy; ich biologia i ekologia; przedstawione zostaną szkodliwe gatunki związane z roślinami; szkodniki produktów przechowywanych, roztocze glebowe oraz alergenne i pasożytnicze. Ponadto przedstawione zostaną możliwości wykorzystania roztoczy w biologicznej metodzie ochrony roślin a także metody zwalczania gatunków szkodliwych.

Na ćwiczeniach wykonywane będą zadania pozwalające na zapoznaje się studentów z metodami zbioru i konserwacji roztoczy bytujących w różnych środowiskach. Ponadto studenci będą ćwiczyli wykonywanie preparatów mikroskopowych oraz zapoznają się z cechami diagnostycznymi najważniejszych grup tych stawonogów.


Integrowana ochrona przed chorobami i szkodnikami, kurs nr ROL-R-2Z-02Z-26

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem integrowanej ochrony roślin oraz podstawami prawnymi wprowadzenia tego systemu, jako obowiązkowy w Polsce. Ponadto studentom zaprezentowane zostaną metody stosowanie w ochronie roślin, wykorzystywane w systemie integrowanym oraz ich wpływem zarówno ma produkcje roślinna, jak również środowisko.

Tematyka wykładów: Podstawy prawne integrowanej ochrony roślin, integrowana produkcja a integrowana ochrona, rozwój koncepcji integrowanej ochrony roślin w Polsce i na świecie, system podejmowania decyzji w integrowanej ochronie roślin, wpływie czynników na rozwój i liczebność patogenów i szkodników, metody stosowane w systemie integrowanym: agrotechnicznych, biologicznych chemicznych, mechanicznych, fizycznych i biotechnicznych. Studenci zapoznają się także z najważniejszymi chorobami i szkodnikami upraw rolniczych, a także metodami ich monitoringu oraz integrowanymi systemami zwalczania w poszczególnych uprawach.

Założenia i cele: Zapoznanie studentów z problemami ochrony roślin ogrodniczych przed najważniejszymi szkodnikami  upraw warzywnych uprawianych pod osłonami i w gruncie. Student poznaje systematykę, biologię i szkodliwość roślinożernych owadów i roztoczy atakujących rośliny warzywne i wybrane rośliny lecznicze oraz zdobywa informacje na temat różnych metod ich zwalczania. Tematyka wykładów: 1 – 5. Integrowana ochrona warzyw uprawianych pod osłonami (ogórek, pomidor, papryka, oberżyna) przed przędziorkami, wciornastkami, mszycami, mączlikami, miniarkami, ziemiórkami). 6 – 12. Integrowana ochrona warzyw uprawianych w gruncie (cebulowe, kapustne, selerowate, szarłatowate, bobowate, dyniowate, psiankowate) przed nicieniami i stawonogami glebowymi, roztoczami, wciornastkami, mszycami, chrząszczami, motylami, muchówkami. 13 – 15. Najważniejsze szkodniki roślin leczniczych i możliwości ich zwalczania. Tematyka ćwiczeń: Systematyka, biologia i szkodliwość, terminy lustracji, monitoring, progi zagrożenia, metody zwalczania szkodników upraw warzywnych: Pod osłonami - nicieni, przędziorków, wciornastków, mszyc, mączlików, miniarek, ziemiórek,  szkodników ogórka, pomidora, papryki i oberżyny.

W gruncie - nicieni i stawonogów glebowych, roztoczy, wciornastków, mszyc, chrząszczy, motyli, muchówek,  szkodników roślin cebulowych, kapustnych, selerowatych, szarłatowatych, bobowatych, dyniowatych i psiankowatych.

Systematyka, biologia i szkodliwość, terminy lustracji, monitoring, metody zwalczania szkodników wybranych gatunków ziół oraz zielarskich produktów przechowywanych.

Przedmiot realizowany będzie, w formie wykładów oraz ćwiczeń, prowadzonych w zarówno w sali ćwiczeniowej oraz w terenie. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi biologii szkodników poszczególnych upraw rolniczych, metodami ich monitoringu oraz zwalczania, a także metodykami integrowanej produkcji dla roślin. W ramach ćwiczeń, studenci będą doskonalili umiejętność identyfikacji szkodników oraz ich uszkodzeń, a także ćwiczyli planowanie zabiegów ochrony przed szkodnikami w oparciu o zasady integrowanej produkcji roślin rolniczych. W ramach wykładów poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące wpływu pestycydów na środowisko oraz organizmy pożyteczne.

Tematyka wykładów: Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na liczebność populacji organizmów szkodliwych i pożytecznych w agrocenozach; metody ograniczania liczebności organizmów szkodliwych stosowane w integrowanej metodzie ochrony upraw rolniczych; zasady integrowanej ochrony roślin rolniczych; systemy integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw rolniczych.


Zakres zagadnień poruszanych w ramach tego przedmiotu mają na celu poszerzenie i ukierunkowanie wiedzy zdobytej w ramach podstawowego przedmiotu „ Ochrona roślin - entomologia” w taki sposób, by studenci po ukończeniu przedmiotu, potrafili przeprowadzić lustracje chronionej plantacji, określić zagrożenia wynikające z występowania szkodników oraz wytypować metody pozwalające na wyeliminowanie tych zagrożeń. Ponadto w ramach ćwiczeń studenci uzyskają kompetencje do samodzielnego adaptowania systemów integrowanej ochrony do potrzeb danej plantacji oraz włączania tych systemów w technologię uprawy danej rośliny.

Przedmiot realizowany będzie, jako ćwiczenia prowadzone w blokach sześciogodzinnych w sali ćwiczeniowej. Będą one dotyczyły zagadnień związanych z poszerzeniem wiedzy na temat grup szkodników występujących w poszczególnych uprawach ogrodniczych, metod ich monitoringu oraz ograniczania ich liczebności poprzez stosowanie różnych zabiegów. Studenci będą doskonalili umiejętność identyfikacji szkodników oraz powodowanych przez nie uszkodzeń, a także ćwiczyli planowanie zabiegów ochrony przed szkodnikami w oparciu o zasady integrowanej ochrony roślin ogrodniczych. W ramach ćwiczeń poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące stosowania środków ochrony roślin oraz wpływu pestycydów na środowisko organizmy pożyteczne.

Tematyka ćwiczeń: Założenia integrowanej ochrony roślin oraz przebieg procesu podejmowania decyzji o zwalczaniu szkodników; narzędzi wspierające podejmowanie decyzji w ochronie roślin, analizę przepisów prawnych w zakresie ochrony roślin; metody monitoringu, sygnalizowania i prognozowania występowania szkodników; dobór metod ograniczania liczebności szkodników; dobór zoocydów w integrowanej produkcji; technika ochrony roślin a skuteczność zabiegów, zasady dobrej praktyki rolniczej; przegląd, analizę oraz dyskusję nad problemami występowania szkodników w różnych uprawach ogrodniczych zawartych w „Metodykach integrowanej ochrony roślin”

Cel: Zapoznanie studentów z chorobami i szkodnikami roślin oraz znaczeniem w życiu i gospodarce człowieka. Przedstawienie charakterystyki grup patogenów i szkodników roślin, rozwoju procesu chorobowego i cyklu życiowego szkodników, podstaw patogenezy, epidemiologii chorób roślin, przyczyn gradacji szkodników oraz zasad i metod ochrony roślin ze szczególnym podkreśleniem integrowanych metod zwalczania organizmów szkodliwych.

Entomologia stosowana: Zapoznanie studentów z najważniejszymi szkodnikami roślin. Wybrane przepisy prawne dotyczących ochrony roślin; przyczyny masowych pojawów szkodników; przegląd metod ochrony roślin: kwarantanna roślin, metody higieniczno-agrotechniczne, odporność roślin, metody mechaniczne, metody fizyczne, metody biologiczne i biotechniczne, metody chemiczne; charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin; podstawy techniki ochrony roślin; zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko naturalne; BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin; podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin; elementy ekonomiki ochrony roślin (9 h).


Założenia i cele: Zapoznanie studenta z zapobiegawczymi i interwencyjnymi metodami ochrony roślin przed szkodnikami oraz zasadami ich stosowania i integrowania; Przekazanie studentowi wiedzy o budowie i funkcjonowaniu najważniejszych szkodników upraw ogrodniczych, ich biologii, szkodliwości i zwalczaniu; Przyswojenie przez studenta wiedzy na temat stosowania metod niechemicznych i chemicznych.  Tematyka wykładów: 1) Kontynuacja przeglądu metod wykorzystywanych w ochronie roślin przed szkodnikami:  a) m. biotechniczne – wykorzystanie chemicznych informatorów owadów oraz substancji pochodzenia roślinnego w monitoringu i zwalczaniu szkodników; b) m. biologiczne – charakterystyka wrogów naturalnych szkodników (drapieżce, parazytoidy) i poznanie praktycznych możliwości ich wykorzystania; c) m. chemiczne – charakterystyka współczesnych środków ochrony roślin oraz bezpieczne dla środowiska stosowanie środków ochrony roślin; Tematyka ćwiczeń: 1) poznanie biologii i szkodliwości wybranych gatunków owadów z rzędów: Chrząszcze, Motyle, Muchówki i Błonkówki; 2) uzupełnianie zeszytu do ćwiczeń i nauka rozpoznawania szkodników i objawów uszkodzeń.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z następującymi nie chemicznymi metodami ochrony roślin przed szkodnikami: Wykorzystanie odporności roślin w zwalczaniu szkodników, hodowla odpornościowa, metoda genetyczna oraz z chemicznym zwalczaniem szkodników – z zasadami stosowania tych metod oraz ich integrowania. Studenci poznają najważniejsze szkodniki upraw ogrodniczych. zapoznają się z ich biologią, szkodliwością i metodami zwalczania. Studenci będą poznawali metody diagnostyki i samodzielnego oznaczania szkodników. Zdobędą wiedzę na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z środkami ochrony roślin i produktami biobójczymi oraz zasadami ich klasyfikacji i dopuszczenia do stosowania.

Tematyka wykładów: Regulacje prawne dotyczące dopuszczenia środków ochrony roślin do stosowania oraz procedura ich rejestracji. Podział środków ochrony roślin. Toksyczność środków ochrony roślin i ich klasyfikacja. Przemiany pestycydów w środowisku. Zasady doboru środków ochrony roślin i produktów biobójczych. Etykieta- instrukcja ś.o.r. Charakterystyka grup zoocydów z uwzględnieniem ich wpływu na człowieka i środowisko. Produkty biobójcze. Sposób grzybobójczego działania fungicydów oraz zakres zwalczanych przez nie grzybów.  Formy użytkowe fungicydów i sposoby ich stosowania.. Przegląd grup fungicydów oraz zakres zwalczanych przez nie patogenów.

Zapoznanie studentów z różnorodnymi technikami stosowania środków ochrony roślin w sposób skuteczny, ekonomiczny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Studenci zapoznają się z precyzyjnym stosowaniem środków ochrony roślin oraz posiądą umiejętność przygotowania opryskiwaczy do zabiegu.

Tematyka ćwiczeń: Akty prawne dotyczące techniki wykonania zabiegu. Szkolenia dotyczące osób wykonujących zabiegi ochrony roślin. Urządzenia stosowane w ochronie roślin. Budowa opryskiwacza i jego działanie. Badanie stanu technicznego opryskiwaczy. Przygotowanie opryskiwacza do pracy. Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej. Przygotowanie cieczy roboczej. Czynniki wpływające na skuteczność zabiegu. Zasady wykonywania zabiegu opryskiwania. Sposoby wabienia szkodników: atraktanty i ich użycie w pułapkach. Wykonanie prostej pułapki z atraktantem i określenie jej skuteczności w zwabianiu szkodników. BHP z chemicznymi środkami ochrony roślin. W trakcie ćwiczeń studenci odbędą również praktyczne szkolenie dotyczące przygotowania cieczy roboczej, ustalenia wydatku cieczy oraz wykonanie zabiegu opryskiwania roślin w polu i w szklarni.