Wstęp teoretyczny do ćwiczeń z Biotransformacji pierwastków w środowisku dla kierunku Inżynieria Ekologiczna. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami wpływającymi na włączenie makro-i mikroelementów do obiegu biologicznego na poziomie gleba roślina, nawóz gleba i nawóz roślina oraz udział mikroorganizmów w tych przemianach. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości wykorzystania bioprcesów w ochronie środowiska.