Zapoznanie studenta z fizjologicznymi i anatomicznymi podstawami generatywnego i wegetatywnego rozmnażania roślin przez szczepienie i sadzonkowanie oraz z technologiami produkcji w szkółkach pojemnikowych oraz ze stanem aktualnym i perspektywami rozwoju szkółkarstwa sadowniczego i ozdobnego w Polsce. Podczas wykładów studenci zapoznają się m.in. z warunkami ekonomicznymi i przyrodniczymi decydującymi o wyborze terenu pod szkółkę, ochroną materiału szkółkarskiego przed chorobami, szkodnikami i chwastami, przechowywaniem materiału szkółkarskiego i warunkami obrotu roślinami. W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się jak praktycznie wykonywać szczepienia drzew owocowych i krzewów iglastych, technologii produkcji roślin szkółkarskich oraz agrotechniki stosowanej w szkółkach polowych.

Zapoznanie studenta z podstawami generatywnego i wegetatywnego rozmnażania roślin przez sadzonkowanie, szczepienie i kultury tkankowe oraz z problematyką tego procesu w polskich szkółkach. Podczas wykładów studenci dowiadują się o znaczeniu różnych metod rozmnażania gatunków drzewiastych i bylin w komercyjnych zakładach oraz gospodarstwach szkółkarskich. Studenci zapoznają się również z  asortymentem  roślin drzewiastych i bylin w punktach sprzedaży w celu określenia skali produkcji i potrzeb rynku. Podczas ćwiczeń studenci mają możliwość samodzielnie wykonywać rozmnażanie generatywne i wegetatywnego przez sadzonki pędowe z zastosowaniem stymulatorów tego procesu, zakładają doświadczenia i obserwują ich wyniki. Wykonują szczepienie drzew ozdobnych, dostosowując jego metodę dla danego gatunku roślin. Studenci wykonują również rozmnażanie wybranych bylin metodami konwencjonalnymi oraz z wykorzystaniem technik in vitro, dzięki czemu mają możliwość porównania efektywności tych dwóch metod.