Celem kursu jest zapoznanie studentów z rolą, funkcjonowaniem i regulacją pracy narządów i tworzonych przez nie układów oraz wzajemnych powiązań funkcjonalnych między nimi. Proponowane podczas kursu zagadnienia będą dotyczyły m.in. charakterystyki hormonów i komórkowego mechanizmu działania hormonów, regulacyjnych osi hormonalnych podwzgórze-przysadka-gruczoły obwodowe, roli hormonów w organizmie, funkcji krwi (w tym również procesów związanych z powstawaniem komórek krwi oraz mechanizmu krzepnięcia krwi). Podejmowane będą również wybrane zagadnienia dotyczące fizjologii mięśni, metabolizmu kości i homeostazy wapnia w organizmie, fizjologii pracy mięśnia sercowego oraz regulacji działania układu krążenia. Ponadto, podejmowane będą zagadnienia dotyczące bilansu wodnego organizmu, fizjologii i regulacji pracy nerek, fizjologii układu oddechowego, charakterystyki transportu gazów oddechowych i regulacji oddychania. Omówione zostaną również: czynność motoryczna i wydzielnicza układu pokarmowego i ich regulacja, podział i charakterystyka wysiłków fizycznych oraz adaptacja układów: hormonalnego, krążenia, oddechowego i wydalniczego do wysiłku fizycznego i treningu. Materiał prezentowany podczas kursu w dużej mierze będzie miał charakter wykładowy, ale nie wyklucza się możliwości prezentowania materiałów o charakterze ćwiczeniowym.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania układu odpornościowego, obejmującymi między innymi budowę i funkcję narządów i komórek układu odpornościowego, czynniki (w tym żywieniowe) modulujące odpowiedź immunologiczną, mechanizmy tolerancji immunologicznej, nadwrażliwości i alergii.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z mechanizmami powstawania uzależnień oraz wpływem środków odurzających, alkoholu etylowego, papierosów na organizm człowieka. Ponadto, na kursie będą prezentowane zagadnienia dotyczące charakterystyki najczęściej występujących chorób odzwierzęcych i pasożytniczych, znaczenia stresu jako czynnika regulacyjnego i patogennego dla organizmu, rodzajów odporności przeciwzakaźnej i jej modelowania (w tym również mechanizmów działania szczepionek), charakterystyki wybranych zespołów zaburzeń odporności. Jakie mechanizmy decydują o odrzucaniu przeszczepów; Zasady działania terapii naturalnych. 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z aktualnymi poglądami na temat roli wybranych składników pokarmowych, produktów oraz diet na modulowanie układu odpornościowego człowieka. Tematyka kursu będzie obejmować zagadnienia dotyczące wpływu stanu odżywienia organizmu na aktywność układu immunologicznego, żywienie kobiety podczas ciąży i laktacji a kształtowanie się immunokompetencji u potomstwa w późniejszym okresie życia, modulowanie GALT przez wybrane składniki pokarmowe (oraz wpływ diet na GALT), znaczenie prebiotyków, probiotyków i synbiotyków dla funkcjonowania układu odpornościowego. Podejmowane również będą zagadnienia dotyczące charakterystyki różnych diet i modeli żywienia, wybranych ziół oraz produktów pszczelarskich oraz używek na działanie układu odpornościowego.