Praktyczna implementacja Systemów Informacji Przestrzennej w analizach procesów środowiskowych, ochronie środowiska i w zarządzaniu zasobami środowiska naturalnego. Rozszerzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznego zastosowania GIS w badaniach środowiskowych, z uwzględnieniem wspomagania procesu podejmowania decyzji. Numeryczny Model Terenu: teoria i zastosowanie. Zastosowanie funkcji i analiz przestrzennych GIS zarówno w wektorowym jak i rastrowym modelu danych. Konwersja pomiędzy modelami danych. Zastosowanie analizy wielokryterialnej w wektorowym i rastrowym modelach danych. Zastosowanie GIS w hydrologii, inżynierii i studiach środowiskowych

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw teledetekcji oraz umiejętności wykorzystania technik teledetekcyjnych do zastosowań hydrologicznych. Wiedza ta może być przydatna do ponadstandardowej analizy składników bilansu wodnego w tym szacowania parowania terenowego, monitoringu zasięgu powodzi, stanu uwilgotnienia gleby, oceny hydromorfologicznej cieku i start powodziowych. Bardzo ważną sferą zastosowań teledetekcji jest obliczanie parametrów modeli hydrologicznych

Celem przedmiotu jest zapoznnie studentów ze współczesnymi sposobami pozyskania, przetwarzania, interpretacji i wykorzystania w ochronie środowiska informacji obrazowych. Przedmiot wyjaśnia teorię i metody pozyskiwania z danych obrazowych cech i geometrii obiektów środowiskowych. Zakres przedmiotu koncentruje się na obrazach, które są wynikiem rejestracji promieniowania elektromagnetycznego odbitego lub emitowanego przez obiekty środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. Przedmiot jest powiązany z innymi technologiami geomatyki: systemami informacji przestrzennej, satelitarnym wyznaczaniem pozycji, modelem numerycznym powierzchni terenu, geodezją i kartografią komputerową.