Ogrodnictwo sem.3

Podczas kursu omawiane są zagadnienia z zakresu nematologii, akarologii i entomologii stosowanej. Studenci poznają najważniejsze dla produkcji roślinnej gatunki szkodliwych nicieni, roztoczy oraz owadów. Zostają zaznajomieni z cechami diagnostycznymi ułatwiającymi identyfikację agrofagów, poznają ich biologię i szkodliwość oraz możliwe sposoby ich zwalczania. Prezentowane są narzędzia wspierające podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin.

Ogrodnictwo, I stopień, semestr 4.


Kurs dotyczy prezentacji wybranych rzędów owadów oraz charakterystyki ich przedstawicieli istotnych dla zdrowotności roślin uprawnych. Studenci zapoznają się z budową  i funkcjonowaniem najważniejszych szkodników upraw ogrodniczych, ich biologią, szkodliwością i sposobami ograniczania ich liczebności. Poznają także pożyteczną akaro- i entomofaunę i zasady integracji różnych metod zwalczania omawianych agrofagów.

Przedmiot przeznaczony dla studentów Architektury Krajobrazu, sem. 5

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawami diagnostyki entomologicznej.  Poznają cechy rzędów stawonogów i ich wybranych przedstawicieli, kluczowych dla zdrowotności roślin wykorzystywanych w nasadzeniach ogrodowych i parkowych. 
W trakcie wykładów omawiane są biotyczne i abiotyczne czynniki wpływające na liczebność fitofagów w miastach, sposoby monitoringu szkodników, prewencja i interwencyjne metody zwalczania szkodników zgodne z zasadami integrowanej ochrony roślin.

Ogrodnictwo II stopień, semestr 1.

W części przedmiotu poświęconej ochronie roślin omawiane są  zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem różnych metod ochrony upraw przed szkodnikami. Studenci zapoznają się m.in. z metodą analizy ryzyka wprowadzania do środowiska gatunków obcych oraz ze skutkami nieracjonalnego stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

W trakcie zajęć omawiane są różnice dotyczące kwestii ochrony w produkcji konwencjonalnej, w gospodarstwie objętym obowiązkiem integrowanej ochrony roślin, w produkcji integrowanej, w produkcji zrównoważonej i ekologicznej. Szerzej przedstawiana jest charakterystyka metod i środków profilaktycznych oraz interwencyjnych dopuszczonych do stosowania w najbardziej "restrykcyjnej" pod względem ochrony roślin  formie produkcji roślinnej tj. w rolnictwie ekologicznym.


Ochrona Zdrowia Roślin, I stopień, semestr 6.

Część entomologiczna:

Zapoznanie studentów  z  zagadnieniami  dotyczącymi rolnictwa ekologicznego

Omówienie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego, przegląd metod i środków ochrony roślin przed szkodnikami spełniających wymogi produkcji ekologicznej.

Praca studentów w podzespołach polega na stworzeniu i zaprezentowaniu na forum grupy projektu dotyczącego zaleceń ochrony wybranej ekologicznej uprawy warzywniczej.

W ramach ćwiczeń studenci odwiedzają sad ekologiczny, gdzie mają możliwość przyjrzeć się sposobom produkcji i ochrony różnych gatunków roślin owocowych. Studenci przeprowadzają monitoring wybranej uprawy, zbierają próby, które następnie analizują w laboratoriach Zakładów Entomologii i Filtopatologii. W oparciu o przeprowadzoną diagnostykę entomologiczną i fitopatologiczną studenci sporządzają raport z zaleceniami ochrony danej uprawy, zgodnymi z zasadami produkcji ekologicznej.