Cel przedmiotu: Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej chemicznych podstaw życia organizmów zwierzęcych. Wykłady ukazują molekularną budowę komórek oraz zachodzące w nich reakcje oraz procesy. Zwracają uwagę na przebieg i regulację głównych szlaków metabolicznych oraz na fakt, że wszystkie procesy życiowe są uwarunkowane aktywnością enzymów. Ćwiczenia laboratoryjne zapoznają studentów z podstawowymi metodami i technikami biochemicznymi stosowanymi w badaniu metabolizmu i aktywności enzymów. Wiedza i umiejętności zdobyte przez studentów mają stanowić podstawę do zrozumienia podstawowych funkcji życiowych zwierząt w zdrowiu i w chorobie

Tematyka wykładów: Rodzaje i funkcje podstawowych cząsteczek występujących w komórce. Molekularne podstawy procesów życiowych, katabolizm i anabolizm. Energetyka reakcji biochemicznych. Aminokwasy, peptydy i białka: budowa, klasyfikacja i funkcje. Budowa, działanie i znacznie enzymów. Rola witamin w budowie kofaktorów. Węglowodany - charakterystyka, funkcje, metabolizm: glikoliza, fermentacje, szlak pentozofosforanowy, glukoneogeneza. Polisacharydy - biosynteza i degradacja. Budowa, funkcje i metabolizm lipidów. Etapy utleniania biologicznego. Kwasy nukleinowe: budowa i funkcje. Wybrane zagadnienia z metabolizm związków azotowych: rozkład białek, przemiany aminokwasów, cykl mocznikowy. Wybrane zagadnienia z biochemii fotosyntezy. Replikacja i ekspresja genów. Regulacja i integracja metabolizmu. Wybrane zagadnienia z biochemii i enzymologii klinicznej oraz diagnostyki laboratoryjnej.

Tematyka ćwiczeń: Właściwości aminokwasów i białek. Fotometryczne oznaczanie zawartości białka. Czynniki warunkujące aktywność enzymów na przykładzie fosfatazy kwaśnej. Reakcje charakterystyczne węglowodanów. Ilościowe oznaczanie zawartości polisacharydu zapasowego. Oznaczanie zawartości witaminy C metodą miareczkową oraz badanie wpływu wysokiej temperatury na jej zawartość w soku z cytryny. Oznaczanie aktywności proteolitycznej (kazeinolitycznej) trypsyny. Oznaczanie zawartości azotanów w siewkach roślin. Badanie szybkości hydrolizy lipidów śmietanki i oznaczanie aktywności lipazy trzustkowej.