Wykłady z bioinformatyki

Celem nauczania przedmiotu „Podstawy bioinformatyki w badaniach nad zdrowotnością roślin” jest przybliżenie podstawowych pojęć związanych, w głównej mierze, z analizą lawinowo przyrastających danych sekwencyjnych, strukturalnych i funkcjonalnych i ich wykorzystaniem w postępie biologicznym. Rozmaite dane, łącznie z informacjami o genach odporności roślin i genach efektorowych czynników chorobotwórczych, są powszechnie dostępne rzeszom naukowców oraz praktyków i podstawową obecnie umiejętnością każdego specjalisty jest korzystanie z nich, porównanie i analiza własnych wyników w kontekście innych danych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało wiele baz danych i wiele programów komputerowych pozwalających na korzystanie z wymienionych informacji. Świadom znaczenia genetycznych uwarunkowań odporności specjalista powinien potrafić wybrać odpowiednie narzędzie bioinformatyczne, wykorzystać i należycie zinterpretować otrzymane wyniki. Niezwykle ważną umiejętnością specjalisty ochrony roślin, którą niniejszy przedmiot uczy, jest również sprawne posługiwanie się narzędziami i znajomość terminologii związanej z fizycznymi  i genetycznymi mapami, a także rozumienie znaczenia filogenetyki w genetycznym doskonaleniu roślin dla poprawy odporności na stresy biotyczne i abiotyczne.