Przedmiot jest przeznaczony dla studentów semestru 7 (studia niestacjonarne)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami grafiki komputerowej oraz podstawami interakcji człowieka z komputerem.  Nacisk położony jest przede wszystkim na wizualne metody interakcji. Tak więc zajęcia obejmują (oprócz metod grafiki komputerowej) różne aspekty przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów: np. filtry, operacje morfologiczne, przekształcenia globalne, transformaty, segmentacja i detekcja konturów. 

Oprócz tego omawiane są : (i) podstawowe pojęcia komunikacji człowieka z komputerem, (ii) różne modele interakcji człowiek-komputer, a także (iii) synteza, analiza i rozpoznawanie mowy, jak również (iv) ogólne zasady i wytyczne projektowania nowoczesnych i praktycznych interfejsów (w tym zagadnienia komunikacji z komputerami przyszłości).

W semestrze zimowym 22/23 zajęcia będą prowadzone stacjonarnie. Materiały wykładowe i laboratoryjne będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Moodle przedmiotu. Tutaj będzie również prowadzona "administracja" przedmiotu.


The course is intended for the final (7/8) semesters of undergraduate programs and/or the initial (1/2) semesters of graduate programs in computer science/engineering (or related disciplines).

The presented topics cover basics of discrete signals (in time and frequency domains) and systems (properties, filtering characteristics, etc.). Additionally, the DSP techniques and tools are briefly presented in the context of stochastic signal processing.

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów semestru 6 (studia stacjonarne).

Głównym celem jest zapoznanie studentów z podstawami grafiki komputerowej oraz z ogólnymi zagadnieniami interakcji człowieka z komputerem.  Skupiamy się przede wszystkim na wizualnych technikach interakcji. Tak więc nacisk położony jest (oprócz podstawowych metod grafiki komputerowej) na różne aspekty przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów: np. filtry, operacje morfologiczne, przekształcenia globalne, transformaty, segmentacja i detekcja konturów. 

Oprócz tego, krótko omawiane są podstawowe modele interakcji człowiek-komputer, ogólne zasady i wytyczne projektowania nowoczesnych i praktycznych interfejsów (w tym zagadnienia komunikacji z komputerami przyszłości), a także (bardzo pobieżnie) synteza i analiza mowy .

W semestrze letnim 21/22 wykłady i zajęcia laboratoryjne będą prowadzone stacjonarnie zgodnie z ogłoszonym planem semstru. Materiały wykładowe i laboratoryjne będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Moodle przedmiotu. Tutaj będzie również prowadzona "administracja" przedmiotu.

W przypadku konieczności przejścia na zajęcia zdalne utworzone będą strony na platformie MS Teams.


The course is intended for the final (7/8) semesters of undergraduate programs and/or the initial (1/2) semesters of graduate programs in computer science/engineering (or related disciplines).

The presented topics cover basics of discrete signals (in time and frequency domains) and systems (properties, filtering characteristics, etc.). Additionally, the DSP techniques and tools are briefly presented in the context of stochastic signal processing.

Przedmiot dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia (informatyka, semestr 2).

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat różnych form kompresji i kodowania danych  oraz celowości ich użycia w różnorodnych sytuacjach praktycznych. Studenci są zapoznawani z wybranymi metodami kompresji/kodowania danych i sposobami ich realizacji.

W semestrze zimowym 21/22 zajęcia będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams (patrz niżej) a materiały wykładowe i laboratoryjne będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Moodle przedmiotu. Tam również będzie prowadzona "administracja" przedmiotu.

Link do MS-teamu wykładów i laboratorium zostanie podany na stronie Moodle przedmiotu (oraz, prawdopodobnie, przesłany przez dziekanat bezpośrednio do zainteresowanych studentów).


Przedmiot jest przeznaczony dla studentów semestru 7 (studia niestacjonarne)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami grafiki komputerowej jak i z ogólnymi zagadnieniami interakcji człowieka z komputerem.  Tematem wykładów są zagadnienia dotyczące przede wszystkim wizualnych technik interakcji. Tak więc nacisk położony jest (oprócz podstawowych metod grafiki komputerowej) na różne aspekty przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów: np. filtry, operacje morfologiczne, przekształcenia globalne, transformaty, segmentacja i detekcja konturów. 

Oprócz tego, krótko omawiane są: (i) podstawowe zagadnienia komunikacji człowieka z komputerem, (ii) różne modele interakcji człowiek-komputer, a także (iii) synteza, analiza i rozpoznawanie mowy, jak również (iv) ogólne zasady i wytyczne projektowania nowoczesnych i praktycznych interfejsów (w tym zagadnienia komunikacji z komputerami przyszłości).

W semestrze zimowym 21/22 wykłady będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams (patrz niżej), zaś laboratorium (wg aktualnego stanu) w sali A2009 bud.23. Materiały wykładowe i laboratoryjne będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Moodle przedmiotu. Tutaj będzie również prowadzona "administracja" przedmiotu.

Link do MS-teamu wykładów przedmiotu podany zostanie na stronie Moodle (oraz, prawdopodobnie, przesłany przez dziekanat bezpośrednio do zainteresowanych studentów).


Na stronie tej prowadzona będzie "administracja" laboratorium dla wszystkich czterech grup.
W szczególności będą tu umieszczane materiały do laboratorium oraz tematy prijektów (tu równiez będzie sie składać rozwiązania).

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów semestru 7 (studia niestacjonarne)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami grafiki komputerowej jak i z szerokim zagadnieniem interakcji człowiek-komputer.  Tematem wykładów są zagadnienia dotyczące przede wszystkim wizualnych technik interakcji. Tak więc nacisk położony jest (oprócz podstawowych technik grafiki komputerowej) na różne aspekty przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów: np. filtry, operacje morfologiczne, przekształcenia globalne, transformaty, segmentacja i detekcja konturów. 

Oprócz tego, krótko omawiane są: podstawowe zagadnienia komunikacji człowieka z komputerem, różne modele interakcji człowiek-komputer, a także synteza, analizy i rozpoznawanie mowy, jak również ogólne zasady i wytyczne projektowania nowoczesnych praktycznych interfejsów (w tym zagadnienia komunikacji z komputerami przyszłości).

W semestrze zimowym 20/21 zajęcia będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams (patrz niżej) a materiały wykładowe i inne będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Moodle przedmiotu. 

Link do teamu GR-Grafika i komunikacja podany jest na stronie Moodle przedmiotu.


Przedmiot dla studentów studiów II stopnia (informatyka, semestr 2).

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat różnych form kompresji danych  i celowości ich użycia w różnorodnych sytuacjach praktycznych. Studenci są zapoznawani z wybranymi metodami kompresji danych i sposobami ich realizacji.

W semestrze zimowym 20/21 zajęcia będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams (patrz niżej) a materiały wykładowe i inne będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Moodle przedmiotu. 

Link do teamu GR-Kompresja danych podany jest na stronie Moodle przedmiotu.


Przedmiot obieralny dla studentów I stopnia informatyki (nominalnie semestr 5).

Przedmiot przedstawia podstawy teoretyczne i omawia typowe rozwiązania w różnorodnych zastosowaniach robotyki. W czasie ćwiczeń wybrane przykłady będą szczegółowo analizowane i rozwiązywane (w niektórych przypadkach z użyciem prostego oprogramowania).

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie specjalistów informatyki z bardzo szerokim i zróżnicowanym światem robotyki, a tym samym umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach pracujących nad naukowymi, przemysłowymi lub komercyjnymi projektami związanymi z tą dziedziną. 

W semestrze zimowym 20/21 zajęcia będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams (patrz niżej) a materiały wykładowe i inne będą zamieszczane na stronie Moodle przedmiotu. 

Link do teamu GR-Podstawy Robotyki podany jest na stronie Moodle przedmiotu.