Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat zintegrowanych metod produkcji, zagospodarowania i dystrybucji produktów ogrodniczych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z funkcjonowaniem logistyki, czyli procesu planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu środków produkcji oraz produktów ogrodniczych, a także odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań konsumentów. Zakres logistyki obejmuje również zagadnienia związane z elementami zarządzania zasobami ludzkimi, prognozowaniem popytu i podaży, kontrolą zapasów środków produkcji i produktów, realizowaniem zamówień i obsługą klienta, lokalizacją przedsiębiorstw zwianych z branżą ogrodniczą, procesami zaopatrzeniowymi, przechowywaniem, pakowaniem, gospodarowaniem odpadami, transportem i składowaniem.