Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania wolnego rynku w sektorze ogrodniczym, jego podstawowymi elementami w ujęciu ekonomicznym (podaż, popyt, cena) oraz wykorzystaniem ich długookresowych analiz w ocenie rozwoju rynku oraz w procesie decyzyjnym, specyfiką produktów ogrodniczych i ich obrotu, rolą jakości produktów żywnościowych  i sposobami ich zapewniania, interwencjonizmem na rynku ogrodniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.