Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia programów w technologiach komponentowych. W trakcie zajęć studenci poznają możliwości wykorzystania zdefiniowanych przez siebie komponentów w programach napisanych w wybranym języku programowania.

Tematyka zajęć:

1. Przypomnienie podstaw programowania proceduralnego w wybranym języku programowania: wprowadzanie i wyprowadzanie danych, instrukcja warunkowa, instrukcja iteracyjna WHILE, instrukcje iteracyjne FOR, sekwencje – łańcuchy znaków, krotki, listy i słowniki, funkcje i ich wykorzystanie do tworzenia własnych modułów i pakietów, programy z argumentami pozycyjnymi, obsługa wyjątków, operacje na plikach.

2. Przypomnienie podstaw programowania obiektowego w wybranym języku programowania: klasy, metody, obiekty i pola, konstruktory i atrybuty klas, polimorfizm i dziedziczenie.

3. Tworzenie interfejsów graficznych GUI z wykorzystaniem wybranego języka programowania jako przykład wykorzystania paradygmatu programowania obiektowego. Wykorzystanie elementów graficznych i multimedialnych.

4. Pojęcie interfejsu. Przykłady wykorzystania interfejsów w programowaniu obiektowym.

5. Wprowadzenie do programowania komponentowego. Teoria i inżynieria oprogramowania komponentowego. Wzorzec odwróconego sterowania. Pojęcie i rola kontenera,

6. Przegląd wybranych technologii komponentowych.

7. Wykorzystanie odpowiedniego pakietu (biblioteki) wybranego języka programowania do tworzenia komponentów. Typy komponentów i ich użycie. Cykl życia komponentów. Wersjonowanie komponentów. 

8. Tworzenie aplikacji w wybranej technologii komponentowej.