Kurs Ochrona Roślin- Fitopatologia dla studentów III roku  studiów niestacjonarnych w roku akad. 2022/23