Topic outline

 • Topic 1

  Podstawowe typy danych

  Liczby całkowite:
  ciągi cyfr ze znakiem lub bez
  Przykłady:
  0, 1, 2, 10, -100
  Nazwa typu:
  int
  Format:
  %d
  Liczby rzeczywiste:
  liczby z przecinkiem i/lub wykładnikiem
  Przykłady:
  24.0, 2.4e1, 240e-1
  Nazwa typu:
  float
  (lub
  double
  )
  Format:
  %f
  lub
  %e
  Znaki:
  znaki w '' lub ich kody liczbowe
  Przykłady:
  'a', 'b', 'c', 'G'
  '\n', '\\', '\''
  '\107'
  Nazwa typu:
  char
  Format:
  %c
  Napisy:
  ciągi znaków w ""
  Przykłady:
  "napis"
  "długi napis"
  "napis w dwóch\nwierszach"
  Nazwa typu:
  char []
  Format:
  %s

  Komentarze

  Dowolne ciągi znaków zawarte między znakami

  /*
  i
  */
  . Są pomijane przez kompilator. Nie mogą zawierać znaków
  */
  .


  Nazwy (idetyfikatory)

  Nazwy zmiennych (a także funkcji i nowych typów) zwane też identyfikatorami. Dowolne ciągi liter (dużych i małych), cyfr i znaku

  _
  (podkreślenie) rozpoczynające się od litery. Muszą być różne od słow kluczowych (nazwy zastrzeżone).


  Słowa kluczowe

  auto, break, case, char, continue, default, do, double, else, entry, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, while


  Przykładowe programy

  stale.c
  drukowanie stałych różnych typów
  format.c
  drukowanie stałych przy użyciu różnych formatów
  zmienne.c
  drukowanie wartości zmiennych różnych typów
  czytanie.c
  czytanie wartości zmiennych różnych typów

  Zadania

  1. W programie
   stale.c
   pozamieniać formaty na odpowiadające innym typom niż są drukowane. Co się stanie z liczbą całkowitą drukowaną jako rzeczywista i odwrotnie, z rzeczywistą drukowaną jako całkowita? Czy mozna wydrukować znak zamiast liczby?
  2. Pozmieniać szerokość pola i dokładność w programie
   format.c
   . Co się stanie, gdy podamy dokładność dla liczb całkowitych lub znaków?
  3. Zmodyfikować program
   zmienne.c
   tak, aby zmienne drukowane były przed (i po) nadaniu im wartości. Jakie wartości drukowane są najpierw? Co się stanie po powtórnym uruchomieniu programu?
  4. Jak zareaguje program
   czytanie.c
   gdy zamiast liczb podamy mu znak lub ciąg znaków?

 • Topic 2

  Operatory i wyrażenia

  Operacje arytmetyczne:
  *
  (mnożenie),
  /
  (dzielenie)
  +
  (dodawanie),
  -
  (odejmowanie)
  Typ argumentów:
  char
  ,
  int
  ,
  float
  ,
  double
  Typ wyniku:
  int
  ,
  double

  Reszta z dzielenia liczb całkowitych:
  %
  Typ argumentów:
  int
  Typ wyniku:
  int

  Operacje zwiększnia i zmniejszania o jeden:
  ++
  (zwiększanie),
  --
  (zmniejszanie)
  Typ argumentów:
  char
  ,
  int
  Typ wyniku:
  int

  Relacje równości:
  ==
  (równe),
  !=
  (różne)
  Typ argumentów:
  char
  ,
  int
  ,
  float
  ,
  double
  Typ wyniku:
  int

  Relacje porządku:
  <
  (mniejsze),
  >
  (większe)
  <=
  (mniejsze lub równe),
  >=
  (większe lub równe)
  Typ argumentów:
  char
  ,
  int
  ,
  float
  ,
  double
  Typ wyniku:
  int

  Operacje logiczne:
  &&
  (i)
  ||
  (lub)
  !
  (nie)
  Typ argumentów:
  int
  Typ wyniku:
  int

  Przykładowe programy

  Mathops.c
  operatory matematyczne
  AutoIncrement.c
  operacje zwiększania i zmniejszania o jeden
  Boolean.c
  operatory relacji i logiczne
  Guess.c
  zgadywanie ukrytej liczby (użycie pętli z warunkiem logicznym)

  Zadania

  1. Wykonać program
   Mathops.c
   dla różnych danych wejściowych. Czym różni się dzielenie liczb całkowitych od dzielenia liczb rzeczywistych?
  2. Uruchomić program
   AutoIncrement.c
   . Czy istotne jest, że operator zwiększania lub zmniejszania znajduje się przed bądź za zmnienną? Zmienić wartości zmiennych
   i
   i
   j
   , aby zobaczyć jak wpłynie to na wyniki.
  3. Uruchomić program
   Boolean.c
   . Jakiej wartości numerycznej odpowiada wartość logiczna prawda otrzymywana w wyniku operacji porównania i relacji?
  4. Zgadnąć liczbę ukrytą w programie
   Guess.c
   . Czy można przepisać go tak, aby zmienna
   proba
   nie musiała mieć nadawanej wartości?

  Przekształcenia typów

  Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji dokonywane są automatycznie następujące przekształcenia typów zmiennych i stałych:

  1. Wartości typu
   char
   przekształcane są do typu
   int
   (zgodnie z kodem znaku), wartości typu
   float
   przekształcane są do typu
   double
   .
  2. Jeśli jedna z wartości jest typu
   double
   , to i druga jest przekształcana do tego typu. Wynik jest też typu
   double
   .
  3. Jeśli nie zachodzi żaden z powyższych przypadków, to obie wartości są typu
   int
   i taki typ będzie miał też wynik.

  Wartości logiczne

  Wartości logiczne przechowywane są w zmiennych typu

  int
  . Prawda logiczna odpowiada wartości niezerowej, zaś fałsz wartości zero.


  Priorytet operatorów

  Operacje wykonywane są w następującej kolejności:
  1. !
  2. ++ --
  3. * / %
  4. + -
  5. < > <= >=
  6. == !=
  7. &&
  8. ||
  W przypadku wątpliwości należy używać nawiasów
  ()
  .
 • Topic 3

  Instrukcje sterujące

  Instrukcja złożona:
  { I<sub>1</sub>;I<sub>2</sub>; ... I<sub>n</sub>; }
  następna instrukcja będzie wykonywana tylko wtedy, gdy zostanie zakończona instrukcja poprzednia
  block.gif

  Instrukcje warunkowe:
  if (W) I;
  instrukcja
  I
  jest wykonywana tylko wtedy, gdy prawdziwy jest warunek
  W
  if.gif
  if (W) I<sub>1</sub>; else I<sub>2</sub>;
  gdy prawdziwy jest warunek
  W
  , to wykonywana jest instrukcja
  I<sub>1</sub>
  ; w przeciwnym przypadku wykonywana jest instrukcja
  I<sub>2</sub>
  if-else.gif

  Instrukcje pętli:
  while (W) I;
  instrukcja
  I
  jest wykonywana dopóty, dopóki prawdziwy jest warunek
  W
  while.gif
  do I; while (W);
  instrukcja
  I
  jest wykonywana dopóty, aż warunek
  W
  stanie się fałszywy
  do-while.gif

  Instrukcja wyboru:
  switch (W) { case W<sub>1</sub>:I<sub>1</sub>;break; case W<sub>2</sub>:I<sub>2</sub>; ... case W<sub>n</sub>:I<sub>n</sub>;break; default:I; }
  jeśli wyrażenie
  W
  ma wartość
  W<sub>i</sub>
  , to wybiera się i wykonuje instrukcję
  W<sub>i</sub>
  ; w przeciwnym przypadku wykonuje się instrukcję
  I
  switch.gif

  Przykładowe programy

  Guess2.c
  użycie pętli
  do-while
  zamiast
  while
  Charlist.c
  wyświetla wszystkie znaki i ich kody ASCII
  Ifthen.c
  demonstracja instrukcji
  if-else
  Menu2.c
  proste menu korzystające z instrukcji
  switch
  Menu.c
  pokaz instrukcji
  break
  i
  continue

  Zadania

  1. Porównać program
   Guess2.c
   z programem
   Guess.c
   . Jaką korzyść dało zastosowanie instrukcji
   do-while
   zamiast
   while
   ?
  2. Zmienić program
   Charlist.c
   tak, aby zamisat znaków drukujących się w dziwny sposób (np. tabulator, czy tez znak końca wiersza) był wyświetlany komunikat xxx.
  3. W programie
   Menu.c
   zamienić instrukcję
   switch
   przez ciąg instrukcji
   if-else
   .
  4. Zapoznać się z programem
   Ifthen.c
   . Napisać podobny progran, który będzie sprawdzał czy wczytany znak jest małą literą, dużą literą bądż cyfrą i drukował stosowny komunikat.
  5. Czy można zmienić program
   Menu.c
   tak, aby zamiast instrukcji
   brak
   i
   continue
   korzystał jedynie ze zmiennych logicznych i dodatkowych instrukcji warunkowych?

 • Topic 4

  Zadania do zaprogramowania

  1. Następujący program oblicza iloczyn dwóch liczb naturalnych używając tylko działań dodawania i odejmowania. Argumentami są
   x
   i
   y
   . Wynik
   x*y
   umieszczany jest w zmiennej
   z
   . Program wykorzystuje zmienna pomocniczą
   u
   . Obejrzeć schemat blokowy i zapisać go w języku C przy użyciu pętli
   do-while
   . Sprawdzić działanie programu dla kilku par liczb.

   mnozenie.gif
   [ szkielet programu:
   mnozenie.c
   ]

  2. Powtórzyć poprzednie zadanie dla programu dzielącego liczby naturalne przy użyciu dodawania i odejmowania. Argumentami są liczby naturalne
   x
   i
   y
   wynikami zaś
   q
   (iloraz
   x/y
   ) oraz
   r
   (reszta
   x%y
   ). Użyć pętli
   while
   .

   dzielenie.gif
   [ szkielet programu:
   dzielenie.c
   ]

  3. Kolejny przykładowy program oblicza największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych
   x
   i
   y
   przy pomocy algorytmu Euklidesa. Końcowe wartości zmiennych całkowitych
   a
   i
   b
   zawierają wynik. Użyć pętli
   while
   i instrukcji
   if-else
   .

   euklides.gif
   [ szkielet programu:
   euklides.c
   ]

  4. Zapoznać się z programem przepisującym powtórnie na ekran wpisany wiersz tekstu. Dodać zmienną
   licznik
   zliczającą wprowadzone znaki. Dopisać drukowanie na ekranie stosownego komunikatu.

   [ szkielet programu:
   szkielet.c
   ]

  5. Zmodyfikować powyższy program tak, aby wiersz wejściowy drukowany był w postaci następującego trójkąta:
    
   w
   ii
   eee
   rrrr
   sssss
   zzzzzz
   
   wwwwwwww
   eeeeeeeee
   jjjjjjjjjj
   śśśśśśśśśśś
   cccccccccccc
   iiiiiiiiiiiii
   oooooooooooooo
   wwwwwwwwwwwwwww
   yyyyyyyyyyyyyyyy
   

  6. Dodać liczniki zliczające małe litery, duże litery oraz cyfry.

  7. Korzystając z instrukcji
   if-else
   sprawić, aby drukowany na ekranie tekst wejściowy był zakodowany szyfrem Cezara. Litera
   A
   ma być zastąpiona literą
   B
   , litera
   B
   literą
   C
   , litera
   C
   literą
   D
   , i tak dalej aż do litery
   Z
   , która ma być zastąpiona przez
   A
   .

  8. Zapoznać się z programem czytającym wpisany wiersz tekstu do tablicy znaków i drukującym go powtórnie na ekran:

   [ szkielet programu:
   szkielet2.c
   ]

   Zmodyfikować go tak, aby niewykorzystane miejsca w tablicy o numerach od
   dlugosc
   do
   MAKSDLUGOSC
   były drukowane jako kropki. Na przykład dla tablicy mieszczącej 15 znaków i tekstu
   tekst
   powinniśmy dostać następujący wydruk:
    
   tekst..........
   

  9. Dodać do programu pętle powtarzającą operacje wpisywania i drukowania aż do napotkania na wejściu pustego wiersza tekstu.

  10. Zmodyfikować powyższy program tak, aby wiersz wejściowy drukowany był w postaci następującego trójkąta:
    
   w..............
   wi.............
   wie............
   wier...........
   wiers..........
   wiersz.........
   wiersz ........
   wiersz w.......
   wiersz we......
   wiersz wej.....
   wiersz wejśc....
   wiersz wejści...
   wiersz wejścio..
   wiersz wejściow.
   wiersz wejściowy
   


  Wiadomości uzupełniające

  • Instrukcja
    for(numer = 0; numer < dlugosc; numer ++) printf("%c", wiersz[numer]);
   jest równoważna instrukcji
    numer = 0; while(numer < dlugosc) { printf("%c", wiersz[numer]); numer ++; }

  • Tablica zadeklarowana jako
    char wiersz[MAKSDLUGOSC];
   zawiera
   MAKSDLUGOSC
   znaków o nazwach:
   wiersz[0]
   ,
   wiersz[1]
   ,
   wiersz[2]
   , ...,
   wiersz[MAKSDLUGOSC-1]
   .

  • Instrukcja
    #define MAKSDLUGOSC 72
   powoduje, że przed kompilacją wszystkie wystąpienia indentyfikatora
   MAKSDLUGOSC
   zostaną zastąpione przez
   72
   . Ten wygodny sposób nazywania stałych stosowany jest, gdy występują one w więcej niż jednym miejscu kodu.


 • Topic 5

  Funkcje i struktura programu

  1. Oprócz funkcji
   main
   w programie w języku C mogą być zdefiniowane również inne funkcje. Oto przykładowa definicja funkcji
   translate
   :
   int translate(float x, float y, float z) { x = y = z; /* ... */ } 

  2. Jeśli funkcja jest używana przed swoją definicją, to użycie musi być poprzedzone podaniem prototypu, który określi typy argumentów i typ wyniku wykonania funkcji. Prototyp przypomina nagłówek definicji:
   int translate(float x, float y, float z);
   Nazwy argumentów można opuścić:
   int translate(float, float, float);

  3. Jeśli funcja nie zwraca żadnej wartości, to jako typ jej wyniku należy podać
   void
   . Podobnie określa się pustą listę argumentów.

  4. Przykłady prototypów funkcji:
   int f1(void); /* Zwraca liczbę całkowitą, nie ma argumentów */
   float f3(float, int, char, double); /* Zwraca liczbę rzeczywistą */
   void f4(void); /* Nie ma argumentów, nic nie zwraca */
   

  Przykładowe programy

  1. Argumenty funkcji oraz zadeklarowane w niej zmienne lokalne mogą być używane tylko wewnątrz tej funkcji. Oprócz tego na zewnątrz funkcji można deklarować zmienne globalne dostępne we wszystkich funkcjach. Ilustruje to następujący przykładowy program
   YourPets1.c
   :
   [ przykładowy kod:
   YourPets1.c
   ]

  2. Zazwyczaj argumenty funkcji przekazywane są przez wartość, to znaczy ich zmiana w funkcji wywoływanej (np.
   f
   ) nie wpływa na zmienne w funkcji wywołującej (np.
   main
   ):
   [ przykładowy kod:
   PassByValue.c
   ]

  3. Aby funkcja wywoływana (np.
   f
   ) mogła zmieniać wartości zmiennych w funkcji wywołującej (np.
   main
   ) należy je przekazać przez zmienną. W języku C odbywa się to przez przekazanie funkcji wywoływanej adresów zmiennych, które mają ulec zmianie:
   [ przykładowy kod:
   PassAddress.c
   ]
   Do pobrania adresu zmiennej służy tu operator
   &
   , natomiast dzięki operatorowi
   *
   uzyskujemy dostęp do wartości zmiennej reprezentowanej przez adres.

  4. Do określenia wartości zwracanej przez funkcję służy instrukcja
   return
   , która jednocześnie kończy wykonanie funkcji:
   [ przykładowy kod:
   Return.c
   ]

  5. Funkcja może również wywoływać sama siebie z innymi argumentami. Zwykle specjalna instrukcja
   if-else
   pozwala przerwać nieskończony ciąg rekurencyjnych wywołań:
   [ przykładowy kod:
   CatsInHats.c
   ]

  Zadania

  1. Uruchomić przykładowy program
   YourPets2.c
   . Czy widać jakąś różnicę między adresami zmiennych lokalnych, globalnych oraz funkcji?

  2. Napisać i przetestować funkcję
   void zamien (int *x, int *y);
   zamieniającą wartości dwóch zmiennych całkowitych. Wskazówka: posłużyć się przekazywaniem przez zmienną.

  3. Zmienić funkcję
   cfunc
   w programie
   Return.c
   tak, aby korzystała tylko z jednej instrukcji return (kosztem wprowadzenia zmiennej pomocniczej i instrukcji
   else
   ).

  4. Napisać rekurencyjną funkcję
   int silnia (int n);
   do liczenia funkcji silnia
   n!
   według wzoru:
   silnia(0) = 1 silnia(n ) = n * silnia(n-1) 
  5. Znaleźć rozwiązanie problemu Wież z Hanoi. Ta starożytna łamigłówka pochodzi z pewnego klasztoru w Tybecie:
   Przypuśćmy, że mamy trzy wieże lub, skromniej, trzy kołki, A, B i C. Na pierwszym kołku, A, znajdują się trzy krążki nanizane w porządku malejących wielkości, podczas gdy pozostałe kołki są puste. Chcemy przenieść krążki z kołka A na B, być może używając do tego kołka C. Według reguł gry krążki można przenosić po jednym na raz i w żadnej chwili krążek większy nie może być umieszczony na wierzchu mniejszego.
   Wskazówka: Przedstawiony tu algorytm radzi sobie z przeniesieniem N krążków z kołka A przec C na kołek B następująco. Najpierw sprawdza, czy N=1, w którym to przypadku po prostu przenosi na miejsce przeznaczenia ten jedyny krążek, z którym miał się uporać (lub, dokładniej, podaje opis jednego ruchu, który to zrobi) i natychmiast powraca. Jeśli N>1, algorytm najpierw przenosi górne N-1 krążków z kołka A na kołek "pomocniczy" C, używając rekurencyjnie tego samego podprogramu; potem bierze jedyny krążek pozostawiony na kołku A (musi to być krążek najwiekszy - dlaczego?) i przenosi go na ostateczne miejsce przeznaczenia, na kołek B; potem, znowu rekurencyjnie, przenosi N-1 krążków, które poprzednio "przechował" na kołku C, na ich ostateczne miejsce, na kołek B. Napisać rekurencyjną funkcję
   void hanoi (int N, char A, char B, char C);
   realizującą ten algorytm i wydrukować wynik dla trzech krążków.

 • Topic 6

  Tablice (przypomnienie)

  1. Tablica zadeklarowana jako
    int a[10];
   
   zawiera
   10
   liczb całkowitych o nazwach:
   a[0]
   ,
   a[1]
   ,
   a[2]
   , ...,
   a[9]
   .

    

  2. Instrukcja
    for(i = 0; i < 10; i++) {
    printf("a[%d] = %d\n", i, a[i]);
    }
   
   jest równoważna instrukcji
    i = 0;
    while(i < 10) {
    printf("a[%d] = %d\n", i, a[i]);
    i ++;
    }
   
   Oznacza to, że instrukcja wykonywana jest
   10
   razy dla wartości
   i
   od
   0
   do
   9
   (a więc wypisuje wartości wszystkich elementów tablicy
   a
   ).

    


  Zadania

  1. Skompilować i uruchomić przykładowy program
   Tablice.c
   :
   [przykładowy wydruk]
   [kod źródłowy]
   Dodać deklarację nowej zmiennej:
   int x;
   
   i zmienić powyższy program tak, aby po wczytaniu wartości zmiennej
   x
   :
   scanf("%d", &x);
   
   tablica
   a
   zawierała następujące liczby:
   a [0] = x % 10;
   a [1] = (x / 10) % 10;
   a [2] = ((x / 10) / 10) % 10;
   a [3] = (((x / 10) / 10) / 10) % 10;
   ...
   a [9] = ...;
   
   Co to są za liczby i jaki wynik da zmiana w powyższych relacjach liczby
   10
   na np.
   2
   ?

    


  Struktury

  1. Struktura jest obiektem złożonym z jednej lub kilku zmiennych, być może różnych typów.

    

  2. Struktury umożliwiają organizowanie skomplikowanych danych pod wspólną nazwą.

    

  3. Data składa się z dnia, miesiąca oraz roku. Te trzy zmienne można umieścić w jednej strukturze, na przykład takiej, jak ta:
   struct data
   {
    int dzien;
    int miesiac;
    int rok
   };
   

    

  4. Deklarację struktury rozpoczyna słowo kluczowe
   struct
   , po którym może występuje nazwa, zwana też etykietką struktury (u nas ). Zmienne występujące w strukturze będziemy nazywali składowymi struktury.

    

  5. Mając już deklarację struktury
   data
   , definiujemy zmienną
   d
   jako strukturę typu
   data
   :
   struct data d;
   

    

  6. W wyrażeniach dostęp do określonej składowej struktury umożliwia konstrukcja postaci:
   nazwa-struktury.składowa
   
   na przykład:
   d.dzien = 4;
   d.miesiac = 7;
   d.rok = 1776;
   

    

  7. Deklaracja
   struct date *pd;
   
   mówi, że
   pd
   jest wskaźnikiem do struktury typu . Ponieważ
   pd
   jest adresem struktury, to
   (*pd).nazwa-składowej
   
   odwołuje się do konkretnej składowej. Wskaźniki do struktur są tak często używane, że dla wygody wprowadzono następującą nową notację:
   pd->nazwa-składowej
   

  Przykładowe programy

  1. Następujący przykładowy program
   ProstaStruktura.c
   ilustruje deklarację i użycie prostej struktury:
   [przykładowy wydruk]

    

  2. Definicje konkretnych "wcieleń" struktury można uprościć, jeśli przy jej deklarację użyjemy deklaracji nowego typu
   typedef
   :
   [przykładowy wydruk]
   Pozwala to na opuszczanie słowa kluczowego
   struct
   . Upodabnia to deklarowanie zmiennych przechowujących struktury do deklarowania zmiennych typów prostych, takich jak
   int
   czy też
   char
   .

    

  3. Następujący przykładowy program
   ProstaStruktura3.c
   ilustruje dostęp do składowych struktury poprzez wskaźnik do tej struktury:
   [przykładowy wydruk]
   Metoda ta jest często stosowana przy przekazywaniu struktur poprzez wskaźnik do funkcji.

    

  4. Ostatni przykładowy program
   TablicaStruktur.c
   przedstawia tablicę, której elementami są struktury:
   [przykładowy wydruk]

    


 • Topic 7

  Zadania do zaprogramowania II

  1. Program szkielet2.c czytał wpisany wiersz tekstu do tablicy znaków i drukował go powtórnie na ekran. Dodaliśmy do tego programu pętle powtarzającą operacje wpisywania i drukowania aż do napotkania na wejściu pustego wiersza tekstu. Korzystając z wyników tamtego ćwiczenia zdefiniować trzy funkcje:
   void CzytajNapis (napis *wn)
   czyta wpisany wiersz tekstu do struktury
   napis


   void DrukujNapis (napis n)
   drukuje wiersz tekstu ze struktury
   napis


   int PustyNapis (napis n)
   sprawdza, czy wczytany wiersz tekstu jest pusty
   i przepisać program szkielet2.c przy użyciu następującego wzorca:
   [ przykładowy wydruk ]
   [ kod źródłowy ]

    

  2. Wyobraźmy sobie funkcję:
   int Znaleziony (char z, napis n)
   [ przykładowy wydruk ]
   [ kod źródłowy ]
   badającą, czy znak
   z
   znajduje się w napisie
   n
   (poprzez przeglądanie wszystkich znaków napisu aż do znalezienia szukanego znaku). Opierając się na tym przykładzie zdefiniować funkcję:
   int IdentyczneNapisy (napis n1, napis n2)
   sprawdzającą, czy dwa napisy
   n1
   n2
   są sobie równe (tzn. funkcja zwraca wartość
   1
   , jeśli napisy są równe i wartość
   0
   , jeśli nie są). Wskazówka: zadanie to jest równoważne jednoczesnemu przeglądaniu obu napisów aż do znalezienia pierwszej pary elementów różnych.

    

  3. Używając definicji funkcji:
   int IdentyczneNapisy (napis n1, napis n2)
   void CzytajNapis (napis *wn)
   void DrukujNapis (napis n)
   z zadań 1 i 2 napisać wersję programu
   Guess.c
   działającą na napisach zamiast liczb (zgadywanie "ukrytego" napisu).

    

  4. Zmodyfikujmy strukturę
   napis
   dodając do niej niej nowe pole
   licznik
   , które przechowywać będzie liczbę wystąpień każdej z liter alfabetu (od 'a' do 'z') w tablicy
   znak
   :
   typedef struct{
    char znak[MAKSDLUGOSC];
    int dlugosc;
    int licznik[26];
   } napis;
   
   Literze 'a' odpowiada tu zmienna
   licznik[0]
   , literze 'b' odpowiada
   licznik[1]
   , i tak dalej, aż do 'z', której odpowiada
   licznik[25]
   . Tak więc, jeśli wiemy, że
   znak
   jest małą literą, to odpowiada mu zmienna
   licznik[znak-'a']
   . Zmienić funkcję
   void CzytajNapis (napis *wn)
   tak, aby oprócz wczytywania znaków napisu nadawała też wartości elementom tablicy
   licznik
   . Wskazówka: wykorzystać standardowe funkcje:
   int islower(char c)
   int isupper(char c)
   sprawdzające, czy znak
   c
   jest odpowiednio małą i dużą literą, oraz funkcję:
   char tolower (char c)
   przekształcającą duże litery na małe. Funkcje te zdefiniowane są w pliku
   "ctype.h"
   (należy więc dodać do programu stosowną dyrektywę
   #include<ctype.h>
   ).

    

  5. Napisać funkcję:
   int JestAnagramem (napis n1, napis n2)
   sprawdzającą czy napis
   n1
   jest anagramem napisu
   n2
   (to znaczy, czy rożni się od niego jedynie przestawieniem liter). Przy pomocy tej funkcji przerobić wersję programu
   Guess.c
   z zadania 3 tak, aby kończyła pracę, gdy wpisany napis okaże się anagramem "ukrytego" napisu (a nie gdy jest mu równy jak w zadaniu 3). Wskazówka: napisy będące anagramami mają identyczne pola
   licznik
   .

    

  6. Wyobraźmy sobie tablicę obiektów typu
   napis
   :
   napis wyraz [100];
   i zmienną
   int liczba;
   określającą liczbę elementów w tej tablicy. Przerobić program szkielet3.c z zadania 1 tak, aby wczytywał wpisywane wyrazy do tablicy
   wyraz
   oraz nadawał zmiennej
   liczba
   wartość równą liczbie wpisanych wyrazów. Wskazówka: struktura pętli wczytującej wyrazy jest bardzo podobna do struktury pętli z funkcji
   CzytajNapis
   (ale zamiast znaków wczytujemy teraz całe napisy).

    

  7. Opierając się na wynikach dwóch poprzednich zadań napisać program, który wyszuka i wydrukuje wszystkie pary anagramów z wpisanego ciągu wyrazów. Wskazówka: do przeglądania wszystkich par wyrazów można użyć następującej podwójnej pętli:
   for (i = 0; i < liczba - 1; i ++)
    for (j = i + 1; j < liczba; j ++)
   

    

  8. Napisać funkcję:
   int PolaczNapisy (napis *wn, napis n1, napis n2)
   łączącą dwa napisy
   n1
   i
   n2
   oraz umieszczającą wynik w napisie wskazywanym przez adres
   wn
   (proszę pamiętać o polu
   licznik
   ). Użyć jej do napisania programu, który sprawdzi, czy połączenie jakichś dwóch nazw państw jest anagramem nazwy trzeciego państwa. Wskazówka: lista państw znajduje się w pliku panstwa.txt. Zamiast przepisywania ich można wykorzystać tak zwane przekierunkowywanie standardowego wejścia. W tym celu należy z linii komend uruchomić napisany (i skompilowany) program poleceniem:
   program.exe < panstwa.txt
   (z punktu widzenia programu działa to tak samo jak przepisanie zawartości pliku panstwa.txt z klawiatury).