Zadanie: Szyfrowanie plików

Opened: poniedziałek, 5 listopada 2007, 12:00
Due: poniedziałek, 26 listopada 2007, 4:00
Napisz skrypt, który wywołany poleceniem
skrypt plik1 plik2 plik3 ...
otworzy kolejno każdy z plików podanych jako argumenty, zaszyfruje jego zawartość szyfrem Cezara (to znaczy zamieni(*) literę "a" na "b", "b" na "c" i tak dalej, aż do "z", które ma zostać zamienione na "a") po czym zapisze zaszyfrowany plik na dysk pod tą samą nazwą. Wyślij plik ze swoim skryptem.
(*)W Perlu możesz użyć do tego celu operatora
tr
, na przykład tak (to szyfruje całą tablicę
@plik
):
foreach (@plik) {tr/A-Za-z/B-ZAb-za/}
Zwróć uwagę na wykorzystanie zmiennej domyśnej
$_
(jest ona używana, jeśli nie podano żadnej innej nazwy zmiennej; w tym przypadku odpowiada ona indeksowi pętli). Można napisać jawnie:
foreach $_ (@plik) {$_ =~ tr/A-Za-z/B-ZAb-za/}