Zadanie: Usuwanie komentarzy

Usuwanie komentarzy

Napisz skrypt usuwający komentarze i puste wiersze z programu w C++. Dla uproszczenia przyjmij, że komentarz rozpoczynają znaki
//
i rozciąga się on do końca wiersza.