Kurs jest podzielony na moduły tematyczne. Modułem jest lekcja (= 1 godzina). Cały kurs obejmuje 54 moduły. W czasie 6 zjazdów w formie nauczania tradycyjnego wspomaganego za pomocą Platformy Moodle, realizowanych jest 36 modułów (zjazd = 2 lekcje wykład + 4 lekcje ćwiczenia), na czterech zjazdach w nauczaniu zdalnym realizowanych jest 12 modułów. Zjazd dziesiąty (siódmy na SGGW)  przewidziany jest na ćwiczenia terenowe i obejmuje 6 modułów.

Zajęcia realizowane w nauczaniu tradycyjnym:

/6 zjazdy x 6 godziny = 36 godzin (12 godzin wykłady + 24 godziny ćwiczenia/

Wykłady

Wykłady odbywają się w auli wyposażonej w projektor multimedialny.

Materiał merytoryczny przekazywany jest przez wykładowcę metodą tradycyjną /wykład, inspirujące do refleksji pytania, dyskusja, pokaz slajdów/ i uzupełniany materiałem zam 

Cele związane z wiedzą i umiejętnościami są realizowane w oparciu o

a/ wykład z elementami dyskusji wzbogacony prezentacją slajdów,

b/ treści nauczania przygotowane w postaci materiałów tekstowych i prezentacji /do każdej godziny ok. 20 slajdów/ ,

Ćwiczenia

Każde ćwiczenie obejmuje osobne zagadnienie gleboznawcze. Studenci przygotowują się do ćwiczeń wykorzystując skrypty wydane w SGGW. Posiadanie skryptu jest na ćwiczeniach obowiązkowe. Na zajęciach prowadzonych w salach laboratoryjnych studenci obowiązkowo noszą fartuchy ochronne.  Studenci wykonują ćwiczenia w grupach dwu osobowych. Ćwiczenia rozpoczynają się od krótkiego omówienia tematu i celu ćwiczenie. Prowadzący zadaje pytania studentom i w formie dyskusji weryfikuje ich przygotowanie do ćwiczeń. Studenci nie przygotowani nie mogą odbywać ćwiczeń, muszą dane ćwiczenie wykonać w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym. Mając do dyspozycji skrypt oraz niezbędny sprzęt laboratoryjny studenci wykonują ćwiczenie i przedstawiają prowadzącemu uzyskane wyniki. Uzyskanie pisemnego zaliczenia ćwiczenia jest niezbędnym warunkiem jego zaliczenia przez każdy zespół. Uzyskane przez zespoły wyniki są wypisywane na tablicy i omawiane w formie dyskusji przez studentów.

Rezultatem uczestniczenia w zajęciach może być zdobycie informacji /np. ile próchnicy glebowej występuje w różnych typach gleb/ i umiejętności /np. myślenia ze zrozumieniem, czy rozumienia problemów itp./ Studenci na koniec każdego zadania zastanawiają się, czego się dowiedzieli a porównując uzyskane wyniki formułują wnioski.

Zajęcia realizowane w nauczaniu zdalnym:

/12 x 1 godzina = 12 godzin/

Wykłady

- Wykład jest tu zastąpiony tekstem na zaproponowany w tytule zajęć temat.

- Student otrzymuje też komplet slajdów.

- Zadania zachęcają do szukania materiałów w internecie i do wymiany opinii i wątpliwości na forum społeczności edukacyjnej.

Cele związane z wiedzą i umiejętnościami są realizowane w oparciu o

a/ tekst artykułu zastępujący wykład,

b/ treści nauczania przygotowane w postaci materiałów tekstowych i prezentacji /do każdej godziny 20 -24 slajdów/,

c/ słowniczek trudniejszych terminów,

d/ ćwiczenia kończące każdą z lekcji,

e/ test zaliczeniowy kończący 4 (lub 2) lekcje realizowane w nauczaniu zdalnym.

Ćwiczenia

Składają się z umieszczonych na Platformie Edukacyjnej Moodle pytań i zadań. Ich wykonanie jest warunkiem zaliczenia tematu. Prowadzącemu zajęcia wgląd w sposób wykonywania ćwiczeń umożliwia zorientowanie się, komu ze studentów należy pomóc w zrozumieniu zaproponowanego w temacie lekcji zagadnienia. Praca studenta jest oceniana i ma wpływ na ocenę końcową.

By zaliczyć lekcję, ćwiczenia należy wykonać w ciągu dwóch tygodni od udostępnienia lekcji. Informację o zaliczeniu ćwiczenia system przesyła bezpośrednio do poczty elektronicznej studenta. Po upływie tego czasu prace studentów, które nie są oceniane automatycznie będą dostępne wszystkim uczestnikom kursu.

Ćwiczenia studenci wykonują indywidualnie lub korzystając z forum dyskusyjnego w zależności od rodzaju zaplanowanego ćwiczenia.

Podobnie jak w przypadku zajęć realizowanych metodą tradycyjną rezultatem uczestniczenia w zajęciach zdalnych może być zdobycie informacji  i umiejętności.

Zaliczenie kursu

następuje w oparciu o :

- wykonywanie ćwiczeń w nauczaniu tradycyjnym,

- zaliczenie dwóch testów z materiału ćwiczeniowego (na zjeździe nr 4 i zjeździe nr 9)

- wykonywanie i zaliczenie testów w nauczaniu zdalnym,

- zaliczenie ćwiczeń terenowych na podstawie sprawozdania,

- zdanie egzaminu końcowego.

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49