Tematy zajęć:

do nauczania tradycyjnego:

I       Gleba jako element środowiska naturalnego. Powstawanie gleb, główne czynniki   glebotwórcze.

II         Chemiczne właściwości gleb część I.  Pojęcie sorpcji, kompleksu sorpcyjnego, próchnica glebowa.

III        Chemiczne właściwości gleb część II.  Sorpcja wymienna kationów i anionów, sorpcja chemiczna, fizyczna i biologiczna.

IV        Systematyka gleb Polski część I.

V         Systematyka gleb Polski część II oraz podstawy klasyfikacji gleb według międzynarodowego systemu WRB.

VI        Żyzność i urodzajność gleb. Przyczyny i skutki degradacji gleb.

Do nauczania zdalnego:

I          Biosfera jako czynnik glebotwórczy.
II         Kwasowość i odczyn gleb

III       Składniki pokarmowe roślin w glebach.
IV      Właściwości fizyczne gleb.

V         Wodne właściwości gleb.
VI       Cechy morfologiczne gleb.
Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49