1. W trakcie kursu botaniki naprzemiennie będą odbywać się zjazdy stacjonarne i "zjazdy" internetowe według podanego harmonogramu. W czasie zjazdów stacjonarnych odbędzie się zawsze wykład i ćwiczenia, zazwyczaj połączone ze sprawdzianem zdobytej wiedzy. Do zjazdów stacjonarnych przewidziane są ćwiczenia treningowe i zadania domowe. W czasie "zjazdów" internetowych będzie trzeba zapoznać się z wykładem, wykonać ćwiczenia przewidziane w wykładzie i ćwiczenia umieszczone w zakładce "Ćwiczenia treningowe" oraz wykonać zadanie umieszczone w zakładce "Zadanie za 12 punktów".

2. Wszyscy uczestnicy kursu są zobowiązani przestrzegać zasad netykiety (znajdziesz je pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta ) w czasie pracy na platformie oraz regulaminu ćwiczeń stacjonarnych, w szczególności zasad BHP.

3. Studenci mogą pracować na platformie indywidualnie, grupowo lub konsultując się ze sobą (narzędzia czat, forum i wyślij wiadomość) i z wykładowcami (narzędzie forum i wyślij wiadomość).

4. Przejrzenie wykładu e-learningowego wraz z wykonaniem ćwiczeń, stanowiących jego integralną część wyceniane jest automatycznie na 1 punkt. Wykonanie ćwiczeń, umieszczonych w zakładce "Ćwiczenia treningowe" wyceniane jest automatycznie na 1 punkt. Punkty za aktywności wyceniane automatycznie (wykłady, ćwiczenia treningowe) są dostępne do wglądu dla studenta bezpośrednio po wykonaniu aktywności. Wykonując te ćwiczenia można korzystać ze wszystkich dostępnych pomocy. Wykonane zadanie, umieszczone w zakładce "Zadanie za 12 punktów" student odsyła do prowadzącego w wyznaczonym terminie, po czym zadanie to jest oceniane przez prowadzącego w skali punktowej, zależnej od zadania. Punkty za aktywności oceniane przez prowadzącego (zadania) oraz za sprawdziany są dostępne do wglądu dla studenta zgodnie z podanym harmonogramem wystawienia tych ocen.

5. Ocena za semestr wystawiana jest na podstawie ocen za sprawdziany cząstkowe i odpowiada średniej za te sprawdziany. Ocena ta może być podwyższona o połowę (na przykład z 4.5 na 5.0) pod warunkiem uzyskania przez studenta co najmniej 70% punktów za aktywność na platformie. Dotyczy to także sytuacji, kiedy ktoś uzyska za sprawdziany średnią ocenę z przedziału od 2.5 do 3.0. Na aktywność tę składają się punkty za przejrzenie wykładów i wykonanie zintegrowanych z nimi ćwiczeń, wykonanie ćwiczeń, umieszczonych w zakładce "Ćwiczenia treningowe" oraz wykonanie zadań umieszczonych w zakładce "Zadanie za 12 punktów".

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49