Zgodnie z uświęconą tradycją ;-) uczestniczenie w wykładach stacjonarnych nie jest obowiązkowe. Jednak lepiej jest chodzić na wykłady ;-P
Obecność na ćwiczeniach w czasie zjazdów stacjonarnych jest obowiązkowa. Zgodnie z regulaminem, można w semestrze opuścić 20% tych zajęć.

Ocena za semestr (zaliczenie) wystawiana jest na podstawie ocen za sprawdziany cząstkowe, odbywające się w czasie ćwiczeń na zjazdach stacjonarnych i odpowiada średniej za te sprawdziany. Ocena ta może być podwyższona o połowę (na przykład z 4.5 na 5.0) pod warunkiem uzyskania przez studenta co najmniej 70% punktów za aktywność na platformie. Dotyczy to także sytuacji, kiedy ktoś uzyska za sprawdziany średnią ocenę z przedziału od 2.5 do 3.0. Na aktywność tę składają się punkty za przejrzenie wykładów i wykonanie zintegrowanych z nimi ćwiczeń, wykonanie ćwiczeń umieszczonych w zakładce "Ćwiczenia treningowe" oraz wykonanie zadań umieszczonych w zakładce "Zadanie za 12 punktów".

Zgodnie z regulaminem studiów, do każdego sprawdzianu można w semestrze "podchodzić" trzy razy - czyli w semestrze przysługują dwie poprawki. Osoby, które mimo wykorzystania wszystkich trzech terminów nie uzyskają zaliczenia ćwiczeń w terminie, czyli przed końcem semestru, mają jeszcze jedno (i tylko jedno!) "podejście" w sesji poprawkowej.
Dobra rada 1: Nie warto kumulować sobie zaległości. Im dalej w semestr, tym trudniej się z nich wydobyć, a już przed sesją jest tyle nauki do bieżących kolokwiów, że znalezienie czasu - i siły! - na zaległe graniczy z cudem ;-)
Dobra rada 2: Botanika jest łatwa, ale jest jej BARDZO DUŻO ;-) Dlatego do sprawdzianów trzeba się uczyć z wyprzedzeniem - nie robić sobie złudzeń, że wystarczy "zajrzeć" do notatek dzień "przed".

Przedmiot zakończy się egzaminem pisemnym obejmującym całość materiału. Egzamin odbędzie się w sesji egzaminacyjnej letniej. Osoby, które w tym terminie uzyskają ocenę pozytywną, zakończą kurs botaniki :-) . Osoby, które w sesji letniej uzyskają ocenę negatywną lub nie przystąpią do egzaminu, będą mogły przystąpić do niego w sesji poprawkowej, która tradycyjnie odbywa się we wrześniu. Czyli są tylko dwa terminy egzaminu! - zgodnie z regulaminem.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49