1. W trakcie kursu fizjologii roślin naprzemiennie będą odbywać się zjazdy stacjonarne i "zjazdy" internetowe według podanego harmonogramu. W czasie zjazdów stacjonarnych odbędzie się zawsze wykład i ćwiczenia, zazwyczaj połączone ze sprawdzianem zdobytej wiedzy. W czasie "zjazdów" internetowych będzie trzeba zapoznać się z wykładem, wykonać ćwiczenia przewidziane w wykładzie, zadania treningowe za 10 punktów oraz wykonać zadanie rachunkowe lub problemowe umieszczone w zakładce "Zadanie za 50 punktów". Zjazd 1 i zjazd 5 obejmuje zarówno część internetową jak i stacjonarną.

2. Wszyscy uczestnicy kursu są zobowiązani przestrzegać zasad netykiety (znajdziesz je pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta ) w czasie pracy na platformie oraz regulaminu ćwiczeń stacjonarnych, w szczególności zasad BHP.

3. Studenci mogą pracować na platformie indywidualnie, grupowo lub konsultując się ze sobą i z wykładowcami za pomocą narzędzia "Forum społecznościowe kursu fizjologii roślin".

4. Przejrzenie wykładu e-learningowego wraz z wykonaniem ćwiczeń, stanowiących jego integralną część wyceniane jest automatycznie na 10 punktów. Punkty za aktywności wyceniane automatycznie (wykłady, zadania treningowe) są dostępne do wglądu dla studenta bezpośrednio po wykonaniu aktywności. Wykonując te ćwiczenia można korzystać ze wszystkich dostępnych pomocy. Wykonane zadanie, umieszczone w zakładce "Zadanie rachunkowe-problemowe 50 punktów" student odsyła do prowadzącego w wyznaczonym terminie, po czym zadanie to jest oceniane przez prowadzącego w skali punktowej, zależnej od zadania. Punkty za aktywności oceniane przez prowadzącego (zadania) oraz za sprawdziany są dostępne do wglądu dla studenta zgodnie z podanym harmonogramem wystawienia tych ocen.

  1. 5. Ocena za semestr wystawiana jest na podstawie ocen za sprawdziany cząstkowe i odpowiada średniej za te sprawdziany. Ocena ta może być podwyższona o połowę (na przykład z 4.5 na 5.0) pod warunkiem uzyskania przez studenta co najmniej 50% punktów za aktywność na platformie. Dotyczy to także sytuacji, kiedy ktoś uzyska za sprawdziany średnią ocenę z przedziału od 2.5 do 3.0. Na aktywność tę składają się punkty za przejrzenie wykładów i wykonanie zintegrowanych z nimi ćwiczeń, za 10 punktów, wykonanie zadań, umieszczonych w zakładce "Zadania treningowe za 10 punktów" oraz wykonanie zadań umieszczonych w zakładce "Zadanie rachunkowe/problemowe za 50 punktów".

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49