1. 1. Przejrzenie wykładu e-learningowego wraz z wykonaniem ćwiczeń, stanowiących jego integralną część wyceniane jest automatycznie na 10 punktów. Punkty za aktywności wyceniane automatycznie (wykłady, zadania treningowe za 10 punktów) są dostępne do wglądu dla studenta bezpośrednio po wykonaniu aktywności. Wykonując te ćwiczenia można korzystać ze wszystkich dostępnych pomocy. Wykonane zadanie, umieszczone w zakładce "Zadanie rachunkowe/problemowe 50 punktów" student odsyła do prowadzącego w wyznaczonym terminie, po czym zadanie to jest oceniane przez prowadzącego w skali punktowej. Punkty za aktywności oceniane przez prowadzącego (zadania) oraz oceny za sprawdziany są dostępne do wglądu dla studenta zgodnie z podanym harmonogramem wystawienia tych ocen.

2. Ocena za semestr z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie ocen za sprawdziany cząstkowe i odpowiada średniej za te sprawdziany. Ocena ta może być podwyższona o połowę (na przykład z 4.5 na 5.0) pod warunkiem uzyskania przez studenta co najmniej 50% punktów za aktywność na platformie. Dotyczy to także sytuacji, kiedy ktoś uzyska za sprawdziany średnią ocenę z przedziału od 2.5 do 3.0. Na aktywność tę składają się punkty za przejrzenie wykładów i wykonanie zintegrowanych z nimi ćwiczeń, za 10 punktów wykonanie zadań, umieszczonych w zakładce "Zadania treningowe" za 10 punktów oraz wykonanie zadań umieszczonych w zakładce "Zadanie rachunkowe/problemowe za 50 punktów".

3. Ocena za semestr z wykładów jest oceną z końcowego egzaminu testowego, obejmującego treści wykładów na platformie (skrypty pdf) i stacjonarnych, który odbędzie się na zjeździe sesyjnym.

Zuletzt geändert: poniedziałek, 10. sierpnia 2015, 22:49