W części o hormonach dowiesz się o:

1.     definicji pojęcia fitohormonu

2.    roli fitohormonów w regulacji procesów wzrostu i różnicowania się roślin

3.    współdziałaniu hormonów roślinnych w regulacji wybranych procesów fizjologicznych

4.     fototropizmie i grawitropizmie jako przykładach działania hormonów

5.     udziale hormonów w przekazywaniu sygnałów w roślinie

6.    różnicy pomiędzy hormonami roślinnymi a regulatorami wzrostu

7.    praktycznym zastosowaniu regulatorów wzrostu i syntetycznych hormonów roślinnych

8.    korelacjach wzrostowych na poziomie rośliny i łanu oraz kultury komórkowej i tkankowej

W części o kiełkowaniu i wzroście wegetatywnym dowiesz się o:

1.     czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych regulujących morfogenezę roślin

2.     fotomorfogenezie i fotoreceptorach morfogenezy

3.      fizjologii kiełkowania nasion

4.      rozwoju wegetatywnym roślin

Na wykładzie stacjonarnym dowiesz się

1.  fizjologii i regulacji kwitnienia

2. rozmnażaniu wegetatywnym

3. procesach starzenia się roślin

4. programowanej śmierci komórki

 Na ćwiczeniach dowiesz się:

o roli fitohormonów w regulacji procesów wzrostu i rozwoju roślin i ruchach roslin

      wykonując następujące ćwiczenia:    

1.      wpływ auksyn na ukorzenianie się liści fasoli

2.      wpływ auksyn na opadanie ogonków liściowych koleusa   

3.      wpływ gibereliny na wzrost fasoli karłowej

4.      wpływ kinetyny na wprost liścieni i rozkład chlorofilu

5.      rola auksyny w dominacji wierzchołkowej

6.    fototropizm kiełków owsa

 

7.      grawitropizm pędu i korzenia

8.      hydrotropizm korzeni

9.  epinastia u pomidora  

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49