Organizacja zajęć i warunki zaliczenia

W czasie kursu 2 wykłady (4 godziny) realizowane będą stacjonarnie na SGGW, pozostałe 6 przeprowadzone zostanie poprzez platformę e-lerningową.

Część ćwiczeniowa kursu odbywać się będzie stacjonarnie w laboratoriach Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW

W przypadku zajęć odbywających poprzez platformę e-lerningową (wykłady) przewidziana jest głównie praca indywidualna studenta. Praca grupowa ograniczała się będzie do wymiany informacji na forum oraz kontaktów prowadzących ze studentami drogą mailową

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie uzyskanie pozytywnej oceny z części wykładowej oraz zaliczenie ćwiczeń. W przypadku wykładów student zostanie oceniony po zakończeniu kursu e-learningowego na podstawie testów zaliczeniowych z poszczególnych tematów wykładowych. Część ćwiczeniowa zaliczana będzie na podstawie wykonywanych zadać oraz testu końcowego.

Przebieg zajęć e-lerningowych

Student indywidualnie zapoznaje się przede wszystkim z materiałem dydaktycznym zawartym w skrypcie i załączonej prezentacji oraz literaturze uzupełniającej.

Utrwaleniu nabytej wiedzy przez studenta służą podane w punktach zagadnienia podsumowujące oraz opracowane do każdego wykładu zadania w postaci quizu. Zadania do rozwiązania dla studenta powinny być umieszczone na platformie, tak aby po ich rozwiązaniu prowadzący miał do nich wgląd. Zadania mają służyć utrwaleniu wiedzy przez studentów.

Sprawdzianem zdobytej wiedzy z poszczególnych wykładów jest test, który student musi rozwiązać w ciągu 5 dni od daty zakończenia zajęć e-learningowych. Zaliczenie zrealizowanej przez studenta partii materiału odbywa się na podstawie poprawnie rozwiązanego testu. Ocena uzyskana z testu jest oceną cząstkową, mającą wpływ na ocenę końcową z przedmiotu. W przypadku negatywnej oceny z testu zaliczenie odbywa się na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków z wykładowcą

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49