Cel wykładu: Omówienie budowy i funkcji neuronów, przedstawienie zagadnień z zakresu organizacji czynnościowej układu nerwowego, organizacji czynności ruchowych i czuciowych oraz charakterystyka autonomicznego układu nerwowego. Wyjaśnienie pojęć związanych z budową i znaczeniem mięśni szkieletowych, gładkich i mięśnia sercowego.

Cele szczegółowe

Po zakończeniu pracy z materiałem zawartym w tej części kursu student powinien posiadać wiedzę dotyczącą następujących zagadnień:

Układ nerwowy

1. Ogólna budowa i funkcje układu nerwowego.

2. Budowa neuronu, spoczynkowy i czynnościowy potencjał błonowy.

3. Przewodzenie informacji w obrębie neuronu, przekazywanie pobudzenia w synapsach obwodowych i ośrodkowych.

4. Organizacja czynnościowa układu nerwowego, poziomy czynnościowe układu nerwowego, czynność odruchowa jako podstawowa funkcja OUN, odruch i łuk odruchowy, podział odruchów i ich znaczenie, organizacja czynności ruchowych.

5. Organizacja czynności czuciowych, czucie somatyczne, trzewne. Organizacja czynności czuciowych na poziomie podkorowym.

6. Wyższa czynność nerwowa, układ siatkowaty.

7. Układ nerwowy autonomiczny ?budowa i funkcje.

8. Zmysły

Układ mięśniowy

  1. Różnice w budowie i funkcji mięśni szkieletowych, gładkich i mięśnia sercowego.
  2. Mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego/sercowego.

3. Energetyka skurczu mięśnia szkieletowego.

4. Czynnościowa adaptacja mięśni szkieletowych.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49