Cel główny zajęć- przedstawienie różnych grup pasz i dodatków paszowych, omówienie ich znaczenia, wartości pokarmowej i przydatności żywieniowej dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Cele szczegółowe

  1. Wyjaśnienie pojęć: pasza, wartość pokarmowa i odżywcza pasz, przydatność żywieniowa pasz.
  2. Przedstawienie kryteriów podziału pasz na objętościowe i treściwe.
  3. Omówienie pasz treściwych i objętościowych pod kątem ich wartości pokarmowej oraz przydatności żywieniowej dla zwierząt gospodarskich.
  4. Znaczenie i wykorzystanie w żywieniu zwierząt pasz będących produktami ubocznymi z przemysłu rolno-spożywczego.
  5. Omówienie metod oceny wartości pokarmowej masz oraz mierników wartości energetycznej, białkowej i wypełnieniowej pasz.
  6. Zapoznanie studentów z rodzajami dodatków paszowych i ich znaczeniem w żywieniu zwierząt gospodarskich.

 

Treści kształcenia:

1. Podział pasz na treściwe i objętościowe oraz kryteria podziału. 

2. Wartość pokarmowa pasz treściwych - śruty zbożowe, śruty ze strączkowych, makuchy i śruty poekstrakcyjne, pasze pochodzenia zwierzęcego, produkty uboczne z przemysłu rolno ? spożywczego. 

3. Wartość pokarmowa pasz objętościowych ? zielonki, siano, kiszonki, okopowe, produkty uboczne z przemysłu rolno-spożywczego.  

4. Substancje antyodżywcze w paszach.

5. Mierniki wartości pokarmowej pasz.

6. Przydatność żywieniowa pasz treściwych i objętościowych.

7. Dodatki paszowe stosowane w paszach i dawkach dla zwierząt gospodarskich.

 

 

Oczekiwany zakres wiedzy i umiejętności po zakończeniu kursu: student powinien potrafić rozróżniać pasze objętościowe i treściwe. W przypadku pasz treściwych ważna jest umiejętność określenia, które z nich są bogate w białko lub energię. Studenci powinni posiadać wiedzę o przydatności żywieniowej pasz treściwych dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich, wynikającą ze składu chemicznego tych pasz - zawartości białka i energii oraz substancji antyodżywczych. Znajomość wartości pokarmowej pasz objętościowych i możliwości ich wykorzystania w żywieniu różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Wiedza na temat mierników wartości pokarmowej pasz.

Posiadanie wiedzy na temat rodzajów dodatków paszowych i ich znaczenia (celu stosowania) w żywieniu zwierząt gospodarskich.

 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49