Cel główny zajęć- Przedstawienie podstawowych zasad określających prawidłowe żywienie różnych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt gospodarskich.

 Cele szczegółowe

1. Omówienie czynników warunkujących potrzeby pokarmowe zwierząt gospodarskich ? bydło, trzoda chlewna, drób, konie.

2. Zapoznanie studentów ze specyfiką żywienia krów mlecznych i bydła opasowego ? dobór pasz i systemy zadawania pasz

3. Specyfika żywienia trzody chlewnej (tuczniki, lochy, prosięta) i stosowane w żywieniu pasze.

4. Specyfika żywienia drobiu ? rodzaje mieszanek, stosowane surowce i bilansowane składniki pokarmowe.

5. Omówienie podstawowych zasad żywienia koni i owiec.

  1. Przybliżenie zasad optymalizacji żywienia z wykorzystaniem programów komputerowych.

Treści kształcenia

  1. Potrzeby pokarmowe zwierząt gospodarskich.
  2. Zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne zwierząt gospodarskich.
  3. Systemy żywienia zwierząt gospodarskich.
  4. Żywienie trzody chlewnej ? dobór komponentów oraz bilansowane składniki pokarmowe.
  5. Żywienie bojlerów kurzych i niosek - przygotowanie mieszanek: dobór komponentów oraz bilansowane składniki pokarmowe.
  6. Żywienie krów mlecznych i bydła opasowego.
  7. Systemy zadawania pasz dla krów.
  8. Ogólne zasady żywienia owiec.
  9. Ogólne zasady żywienia koni ? przygotowanie i zadawanie pasz.

  Oczekiwany zakres wiedzy i umiejętności po zakończeniu kursu: Znajomość czynników warunkujących potrzeby pokarmowe zwierząt ? różnych gatunków i grup produkcyjnych. Umiejętność (znajomość zasad) doboru pasz do mieszanek i dawek pokarmowych dla rożnych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt. Posiadanie podstawowej wiedzy na temat wpływu żywienia na jakość produktu oraz wpływu błędów żywieniowych na zdrowie zwierząt.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49