Kurs Chemii rolnej prowadzony jest w jednostce macierzystej SGGW, w Zakładzie Chemii Rolniczej (zjazdy stacjonarne) oraz na platformie e-learningowej Moodle (zjazdy wirtualne). Układ zjazdów stacjonarnych i wirtualnych podany jest w harmonogramie kursu. Kurs przedmiotu realizowany na zjazdach stacjonarnych składa się z wykładów i ćwiczeń. Wykład jest tradycyjną formą przekazu treści nauczania, prowadzoną przez wykładowcę. Wykładowca przekazując treści nauczania wykorzystuje urządzenia multimedialne, uzupełniając przekaz werbalny danymi, przykładami, ilustracjami i zdjęciami edytowanymi w trakcie wykładu w postaci slajdów. W trakcie wykładu przekazywana jest wiedza teoretyczna. Wykłady wygłoszone w SGGW będą również zamieszczone na platformie. Niezależnie od udziału w wykładzie na SGGW należy przejrzeć wykład na platformie e-learningowej i rozwiązać zadania w celu powtórzenia materiału i rozszerzenia wiedzy w oparciu o materiały dodatkowe. Aktywacja wykładu na platformie będzie miała miejsce w dniu zajęć w SGGW lub w terminie określonym w harmonogramie. Ćwiczenia w ramach kursu stacjonarnego umożliwiają zastosowanie wiedzy teoretycznej przy rozwiązywaniu problemów praktycznych, pozwalają na poznanie metod pomiaru cech i właściwości, nawozów, gleby i roślin omawianych na wykładach. Aktywność i wyniki realizowanych zadań oraz wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta na ćwiczeniach stacjonarnych podlega ocenie. Na każdym zjeździe stacjonarnym w SGGW w Warszawie odbywa się sprawdzian pisemny. Ocena z ćwiczeń jest średnią z ocen poszczególnych sprawdzianów. Ćwiczenia terenowe odbywają się w Wydziałowej Stacji Doświadczalnej im. M. Górskiego w Skierniewicach. Czas trwania ćwiczeń terenowych wynosi 6 godzin (6 x 45min).

Zjazdy wirtualne odbywają się na platformie e-learningowej zgodnie z harmonogramem kursu. Studenci zapoznają się z treścią wykładów i realizują zadania sprawdzające zdobytą wiedzę oraz studiują materiały pomocnicze i uzupełniające. Treść wykładu składa się z odrębnych zagadnień, których poznanie i zrozumienie jest kontrolowane poprzez realizację zadań sprawdzających (test, quiz). Ich poprawne rozwiązanie umożliwia automatyczne przejście do dalszej treści wykładu. Treści wykładu (i przypisane im zadania) można studiować od początku aktywacji zjazdu w przypadku zjazdów na platformie e-learningowej oraz po zakończeniu zjazdu w SGGW. Zaliczenie zjazdu wirtualnego odbywa się poprzez rozwiązanie zadań znajdujących się w zakładce " Zjazd ... test końcowy". Zadania te są oceniane przez wykładowcę. Zadania sprawdzające wiedzę zdobytą na zjeździe wirtualnym (zaliczające zjazd) można rozwiązać po zapoznaniu się z treścią wykładu od początku jego aktywacji do dnia poprzedzającego następny zjazd (wirtualny lub stacjonarny). Oceny zjazdów wirtualnych zostaną uwzględnione przy końcowej ocenie z przedmiotu. Ocena ta może być podwyższona o pół oceny (na przykład z 4.5 na 5.0 lub 2,5 na 3,0) pod warunkiem uzyskania przez studenta co najmniej 80% punktów za oceny ze zjazdów wirtualnych.

Pracując na platformie student wykonuje zadania indywidualnie lub w grupie, wykorzystując narzędzia czat, forum i wyślij wiadomość. Konsultacje z wykładowcą możliwe są poprzez narzędzie forum i wyślij wiadomość.

Kurs Chemii rolnej kończy się egzaminem pisemnym (test wyboru)

Uczestnicy kursu są zobowiązani przestrzegać zasad netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta ) w czasie pracy na platformie oraz regulaminu ćwiczeń stacjonarnych, w szczególności zasad BHP.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49