Celem kursu chemii rolnej jest poznanie kompleksowej wiedzy z zakresu:

1. reakcji roślin na kształtowane przez nawożenie warunki glebowo-agrotechniczne,

2. właściwości chemicznych i zasad stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych wpływających na wielkość plonu i jakość roślin oraz właściwości chemiczne gleby,

3. zasadniczych z punktu widzenia produkcji roślinnej właściwości gleby kształtowanych przez nawożenie i interakcję z uprawianymi roślinami,

przekładających się na optymalizację nawożenia w aspekcie produkcyjnym i ekonomicznym (efektywność i opłacalność nawożenia) oraz ekologicznym (ograniczenie negatywnego wpływu nawożenia na środowisko przyrodnicze). W rezultacie głównym celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności opracowania planu nawozowego gospodarstwa, opartego na ocenie potrzeb pokarmowych i nawozowych roślin w specyficznych warunkach glebowo-agrotechnicznych, z uwzględnieniem dopływu składników pokarmowych z różnych źródeł i oceny zapotrzebowania nawozów dla gospodarstwa wraz z harmonogramem ich stosowania.

Równolegle z podstawowym celem kształcenia, w ramach kursu student zdobywa wiedzę z zakresu: mineralnego odżywiania roślin, fizjologicznej funkcji składników pokarmowych roślin, przyrodniczych skutków nawożenia, podstaw produkcji i magazynowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych, metod zarządzania składnikami pokarmowymi w gospodarstwie (bilans składników na różnych poziomach organizacji produkcji), funkcjonowania różnych systemów nawożenia roślin.

Posledná zmena: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 22:49