Uczestniczenie w wykładach stacjonarnych jest wskazane, lecz nie jest obowiązkowe. Obecność na ćwiczeniach w czasie zjazdów stacjonarnych jest obowiązkowa. Zgodnie z regulaminem, można w semestrze opuścić 20% czasu zajęć. Ocena za semestr wystawiana jest na podstawie ocen za sprawdziany cząstkowe, odbywające się w czasie ćwiczeń na zjazdach stacjonarnych i odpowiada średniej z tych ocen.

Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu odbywającego się na zjazdach stacjonarnych należy poprawić. Zgodnie z regulaminem studiów, w trakcie trwania semestru ocenę niedostateczną można poprawiać dwukrotnie. Osoby, które nie uzyskają zaliczenia ćwiczeń przed końcem semestru mogą zaliczać ćwiczenia w trybie sprawdzianu z całego materiału tj. w trybie kolokwium wyjściowego.

Przedmiot zakończy się egzaminem pisemnym, który odbędzie się w sesji egzaminacyjnej letniej. Ocena ta może być podwyższona o 0,5 oceny pod warunkiem uzyskania przez studenta co najmniej 80% punktów za zadania zaliczeniowe zjazdów wirtualnych. Osoby, które w tym terminie uzyskają ocenę pozytywną, zakończą kurs. Osoby, które w sesji letniej uzyskają ocenę niedostateczną lub nie przystąpią do egzaminu, będą mogły przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej, która tradycyjnie odbywa się we wrześniu.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49