Kurs jest podzielony na moduły tematyczne. Modułem jest lekcja (= 1 godzina). Cały kurs obejmuje 54 moduły, w tym:

- 36 modułów na które składa się 12 godzin wykładów (6 zjazdów x 2 godziny) oraz 24 godziny ćwiczeń kameralnych (6 zjazdów x 4 godziny) realizowanych w czasie 6 zjazdów w formie nauczania tradycyjnego wspomaganego za pomocą Platformy Moodle

-  12 modułów (12 godzin wykładów) realizowanych w czasie 6 zjazdów w nauczaniu zdalnym

-   6 modułów (6 godzin) jest przewidzianych na ćwiczenia terenowe (zjazd siódmy na SGGW)

Zjazdy stacjonarne i zdalne będą się odbywać naprzemiennie (kurs rozpoczyna się zjazdem stacjonarnym w dn. 05.III.2011).

Nauczanie tradycyjne w SGGW

Wykłady

Materiał merytoryczny przekazywany jest przez wykładowcę metodą tradycyjną z wykorzystaniem slajdów i innych materiałów zamieszczonych na Platformie, wśród których są wstawki filmowe oraz słowniczek terminów typowych dla ogólnej uprawy.

W trakcie wykładów przekazywana jest wiedza na określony temat, jak również treści warunkujące nabycie określonych umiejętności.

Ćwiczenia kameralne

Każde ćwiczenie obejmuje osobne zagadnienie tematyczne. Głównym celem ćwiczeń, obok celów poznawczych, jest nabycie określonych umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych, opracowywanie projektów. Studenci przygotowują się do ćwiczeń wykorzystując skrypty oraz zamieszczone na Platformie materiały przygotowane przez prowadzących ćwiczenia. Zależnie od tematu, studenci wykonują ćwiczenia indywidualnie lub w grupach. Ćwiczenia rozpoczynają się od krótkiego omówienia tematu i celu ćwiczenia. W odpytywaniu i dyskusji weryfikuje się przygotowanie studentów do ćwiczeń. Ćwiczenia mają głównie charakter projektowo-obliczeniowy. Uzyskane na ćwiczeniach różne rozwiązania danego problemu (np. projekty zmianowania roślin, dobór herbicydów i zabiegów uprawowych) są wypisywane na tablicy i omawiane w formie dyskusji przez studentów. Rozliczenie każdych ćwiczeń (lekcji tematycznej) odbywa się na podstawie opracowanych w trakcie ćwiczeń zadań, projektów.

Ćwiczenia terenowe odbywają się w Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach na 7 zjeździe w SGGW, tj. 11.VI.2011

Mają głównie na celu realizowanie zadań związanych z praktyką rolniczą, takich jak dokonywanie bezpośrednio na polu oceny zabiegów agrotechnicznych, stanu łanu roślin, rozpoznawanie roślin w łanie itp. oraz wyciąganie wniosków.

 

Zgodnie z regulaminem studiów, ćwiczenia kameralne i ćwiczenia terenowe są obowiązkowe. Usprawiedliwione nieobecności (do 20%) wymagają wyrównania zaległości.

 

Nauczanie zdalne

 

Treści nauczaniarealizujące cele poznawcze i kształtowanie określonych umiejętności są zamieszczone na Platformie w postaci:

-   materiałów tekstowych i prezentacji (do każdej godziny lekcyjnej 20-24 slajdy oraz wstawki filmowe z wybranych zagadnień),

-   student ma do dyspozycji słowniczek trudniejszych terminów,

-   student ma wgląd do spisu podręczników jako literatury podstawowej i uzupełniającej

-   student ma podane linki do wybranych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz innych materiałów znajdujących się w Internecie, które mają charakter nieobligatoryjny

Ćwiczenia

W czasie zjazdu internetowego (zdalnego) student powinien zapoznać się z wykładem oraz wykonać zadania (lub odpowiedzieć na pytania) stanowiące integralną część wykładów, które sukcesywnie sprawdzają opanowanie i zrozumienie kluczowych treści wykładów, a także sprawdzają nabycie określonych umiejętności.

Ponadto po 3-4 lekcjach zdalnych (po zakończeniu określonego modułu tematycznego) student powinien rozwiązać krótki test zaliczający, zawierający pytania typu: prawda/fałsz, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, dopasuj, a także pytania otwarte wymagające krótkiej odpowiedzi itp.

Przeczytanie każdego wykładu e-learningowego (1 lekcji) oraz wykonanie zadań zawartych w każdej lekcji oraz rozwiązanie testu zaliczającego po kilku kolejnych lekcjach będą oceniane automatycznie.

Wykładowca będzie mógł także oceniać wypowiedzi studentów na zainicjowanej przez siebie lub przez studentów dyskusji na forum wg kryteriów podanych na pierwszym wykładzie. Uzyskane punkty za te aktywności będą wpisywane do systemu przez wykładowcę.

 

Zadania/pytania i test zaliczający student powinien wykonaćw ciągu dziesięciu dni od udostępnienia lekcji. Informację o ich zaliczeniu system przesyła bezpośrednio do poczty elektronicznej studenta.

 

Realizacja ćwiczeń i testów w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowa. 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49