Zaliczenie materiału ćwiczeniowego realizowanego w SGGW następuje w oparciu o:

-   wykonanie i zaliczenie ćwiczeń w nauczaniu tradycyjnym,

-   zaliczenie rozpoznawania pokrojów i nasion wybranych roślin uprawnych oraz chwastów,

-   zdanie dwóch pisemnych zaliczeń cząstkowych, które będą przeprowadzone na 4. i 6. zjeździe w SGGW,

-   zaliczenie ćwiczeń terenowych na podstawie testu zamieszczonego na Platformie,

-   zaliczenie pisemnej pracy projektowej obejmującej materiał ćwiczeniowy omawiany na 6. zjeździe w SGGW, która powinna być przesłana w wersji elektronicznej w ciągu 2 tygodni od daty ćwiczeń

 

Zaliczenie materiału wykładowego następuje w oparciu o:

-   wykonanie i zaliczenie ćwiczeń w nauczaniu zdalnym (czas na zapoznanie się z treścią wykładów oraz wykonanie zadań i odpowiedzi na pytania wynosi 10 dni od ukazania się lekcji na platformie),

-   test zaliczeniowy kończący kolejne 3-4 lekcje realizowane w trakcie zjazdów zdalnych,

-   zdanie podczas sesji egzaminacyjnej pisemnego egzaminu końcowego, obejmującego pytania testowe i otwarte z materiału wykładanego zdalnie i tradycyjnie.

 

Końcową ocenę z zaliczenia materiału wykładowego oblicza się następująco: 

liczba punktów za aktywność na Platformie x 0,25 + liczba punktów za egzamin pisemny x 0,75

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49