Czy wiesz jak obliczyć jaka ilość składnika w formie przyswajalnej dla roślin znajduje się na polu o powierzchni 1 ha? Jeśli nie to spróbujmy obliczyć to razem!
Załóżmy, że zasobność gleby wynosi 74 mg K * kg-1.
1. Obliczmy masę gleby na polu o powierzchni 1 ha zakładając, że warstwa orna gleby ma głębokość 25 cm, a gęstość gleby wynosi 1,5 g * kg-1 :
Powierzchnia 1 ha = 10 000 m2
Objętość gleby na polu o powierzchni 1 ha V = 10 000m2 * 0,25m = 2500m3
Masa gleby M = 2500m3 * 1,5 t * m-3 = 3750 t = 3 750 000kg
2. Znając masę gleby na powierzchni 1 ha obliczmy ile potasu znajduje się w glebie na polu:
Z zasobności gleby wynika, że w 1 kg gleby znajduje się 74 mg K.
Jeżeli przemnożymy ilość potasu wyrażoną w mg i masę gleby na powierzchni 1 ha to uzyskamy ilość składnika jaka znajduje się w glebie na polu. Wielkość tę należy wyrazić w kilogramach:
74 mg * 3 750 000 kg = 277 500 000mg = 277 500g = 277,5 kg
Odpowiedź: W glebie (o zasobności 74 mg * kg-1) na polu o powierzchni 1 ha znajduje się 277,5 kg potasu

Czy wiesz jak teoretycznie zmienia się zasobność gleby w składniki przyswajalne dla roślin pod wpływem nawożenia? Jeśli nie, to obliczmy to razem!
Załóżmy, że pod uprawę pszenżyta zastosowano 28 kg fosforu na 1 ha.
Z poprzedniego zadania wiemy już jaką masę ma gleba na polu o powierzchni 1 ha - 3 750 000 kg (oczywiście, przyjmując inną głębokość warstwy ornej gleby, lub jej gęstość uzyskamy inną masę; spróbuj obliczyć masę gleby przyjmując, że głębokość warstwy ornej wynosi 20 lub 30 cm).
28 kg P zastosowano na powierzchnię 1 ha czyli na 3 750 000kg gleby
28 kg P =28 000g =28 000 000 mg trafiło do 3 750 000 kg gleby, a więc każdy 1 kg gleby na polu został zasilony:
28 000 000 : 3 750 000 mg P = 7,47mg P
Odpowiedź: Pod wpływem nawożenia (28 kg P * ha-1), zasobność gleby w fosfor zwiększy się teoretycznie o 7,5 mg P * kg-1 gleby.

Czy wiesz ile składnika w nawozie należy zastosować aby zasobność gleby zwiększyła się o jedną klasę np. z niskiej do średniej? Jeśli nie, obliczmy to razem!

Sprawdźmy najpierw przedziały wartości liczb granicznych dla testu Egnera-Riehma wyznaczających klasy zasobności gleb w fosfor przyswajalny dla roślin: IV (zasobność niska) i III (zasobność średnia). Wynoszą one odpowiednio(23-44 mg P * kg-1) i (45-65 mg P * kg-1). Przyjmijmy, że chcemy zwiększyć zasobność gleby z 23 na 65 mg P * kg-1. Różnica między tymi wartościami wynosi:

65 ? 23 = 42(mg P * kg-1)

Z różnicy wynika, że chcąc zwiększyć zasobność gleby o jedną klasę należy podwyższyć zawartość fosforu w glebie o 42 mg P * kg-1. Obliczmy teraz ile składnika w nawozie należy zastosować na pole o powierzchni 1 ha, aby zasobność gleby wzrosła o 42 mg P * kg-1.Pamiętamy, że masa gleby na polu o powierzchni 1 ha wynosi 3 750 000kg.

kg P ha-1.= 42 mg* 3 750 000 = 157500000 mg =157500g = 157,5 kg

Odpowiedź: Na zwiększenie zasobności gleby w fosfor z 23 na 65 mg P * kg-1(o jedną klasę zasobności) teoretycznie należy zastosować 157,5 kg P * ha-1 w postaci nawozu.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49