Czy wiesz jak przeliczyć ilość składnika na masę nawozu, lub masę nawozu na ilość składnika? Jeśli nie to obliczmy to razem!

Załóżmy, że dawka azotu pod pszenicę ozimą wynosi 120 kg * ha-1. Przedsiewnie jesienią należy zastosować 20 kg * ha-1, wiosną przed ruszeniem wegetacji 60 kg * ha-1, a pogłównie ? 40 kg * ha-1. Powierzchnia uprawy wynosi 7,5 ha. Jakie i ile nawozów potrzebujesz aby zaspokoić potrzeby pokarmowe pszenicy?

1. Wybierzmy nawozy.

Do przedsiewnego nawożenia jakie zastosujesz jesienią można zastosować mocznik. Ze względu na okres konieczny do hydrolizy mocznika będzie on stopniowo udostępniał roślinom przyswajalną formę azotu ? amonową, a coraz niższa temperatura jesienią ograniczy intensywność mikrobiologicznych przemian związków azotowych w glebie. W rezultacie rośliny pobiorą znaczne ilości azotu z nawozu, a zahamowanie intensywności nitryfikacji niewykorzystanego przez rośliny kationu amonowego ograniczy wymywanie związków azotowych poza okresem wegetacji.

Wiosną, przed ruszeniem wegetacji będziemy potrzebowali nawozu uniwersalnego o szybkim działaniu. Do dyspozycji mamy saletrę amonową, saletrzak, salmag lub canwil. Wszystkie te nawozy będą dobrze nadawały się do nawożenia roślin w tym terminie. Wszystkie zawierają zarówno szybko działająca formę azotanową (saletrzaną ) azotu jak i wolniej działającą (działającą w późniejszym okresie) formę amonową. Jednym z kryteriów wyboru nawozu może być zasobność gleby w magnez. Magnez jest bardzo ważnym składnikiem pokarmowym roślin. Niestety nasze gleby przeważnie charakteryzują się niską zasobnością w ten pierwiastek. Jeśli dodatkowo nie pamiętasz kiedy ostatnio stosowane było wapno wapniowo-magnezowe, to może warto dostarczyć pewną ilość magnezu wraz z nawozem azotowym.

W końcu nawożenie pogłówne. Zapewne najlepszymi nawozami byłyby azotowe nawozy typowe nawozy pogłówne z grupy saletrzanych. Zawierają one wyłącznie szybkodziałający azot saletrzany. Niemniej jednak są to nawozy drogie i do nawożenia roślin rolniczych wybierzecie państwo saletrę amonową.

Jeśli wybraliśmy już nawozy to obliczmy ile ich potrzebujemy do nawożenia roślin uprawianych na powierzchni 7,5 ha:

Nawożenie przedsiewne:

Dawka azotu na 1 ha uprawy wynosi 20 kg N. Powierzchnia uprawy wynosi 7,5 ha. Łącznie więc na całą powierzchnię uprawy potrzebne jest:

20 kg N * ha-1 * 7,5 ha = 150 kg N

Obliczmy masę mocznika, w której znajduje się 150 kg N:

Mocznik zawiera 46% azotu. To znaczy, że 100 kg tego nawozu zawiera 46 kg N. A więc:

Masa nawozu = (150 kg * 100) : 46 = 326,1 kg

Możemy jeszcze policzyć ile potrzebujemy worków mocznika o masie 25 kg:

Ilość worków = 326 kg : 25 kg = 13  tak więc należy zakupić 13 worków mocznika o masie 25 kg

Czy wybrałeś nawóz do nawożenia przed ruszeniem wegetacji? Saletrzak, salmag i canwil charakteryzują się podobnym składem, zawierają 27% azotu i 4% MgO.

Najpierw obliczmy ile azotu potrzebujemy na powierzchnię 7,5 ha uprawy przy dawce 60 kg N * ha-1:

60 kg N * ha-1 * 7,5 ha = 450 kg N

Następnie obliczamy masę nawozu, uwzględniając procentową zawartość azotu (27%):

Masa nawozu = (450 kg * 100)/27 = 1666,7 kg

Obliczmy ile należy zakupić worków nawozu o masie 50 kg:

Ilość worków = 1666,7 kg : 50 kg = 33,3 należy zakupić 34 worki nawozu, a więc 1700 kg nawozu

Z ilością 1666,7 kg nawozy o zawartości 4% MgO do gleby (na 7,5 ha) zostanie zastosowane:

1666,7 * 4% = 66,7 kg MgO

W związku z tym dawka magnezu na 1 ha wyniesie:

66,7 kg : 7,5 ha = 8,9 kg MgO * ha-1

Możemy jeszcze obliczyć ile czystego składnika (Mg) wprowadzamy wraz z dawką nawozu:

Masa molowa MgO = 24 g +16 g = 40 g

W 1 molu MgO znajduje się 1 mol Mg: w 40g MgO znajduje się 24 g Mg

Zawartość procentowa Mg w MGO = (24 g/40 g)*100% = 60%

Znając procentową zawartość Mg w MgO obliczymy dawkę czystego składnika (Mg) w nawozie na 1 ha:

kg Mg * ha-1 = 8,9 kg MgO * ha-1 * 60% = 5,3 kg Mg * ha-1

Na koniec obliczmy ile saletry amonowej (32% lub 34%) zastosujemy w terminie pogłównym jeśli dawka azotu ma wynieść 40 kg N * ha-1:

Obliczamy ile azotu w nawozie należy zastosować na powierzchnię uprawy:

40 kg N * ha-1 * 7,5 ha = 300 kg N

Obliczamy ile nawozu należy wysiać chcąc wprowadzić do gleby 400 kg N (jeśli zawartość azotu w nawozie wynosi 34%):

Masa nawozu = (300 kg * 100)/34 = 882,4 kg

Ilość worów o masie 50 kg = 882,4 kg : 50 kg = 17,6 a więc należy zakupić 18 worków nawozu.

Czy wiesz jak policzyć dawki składników i nawozów jeżeli część potrzeb nawozowych roślin pokrywasz używając nawozów wieloskładnikowych, a pozostałą ilość ? nawozami jednoskładnikowymi? Jeśli nie, to policzmy to razem!

Załóżmy, że potrzeby nawozowe uprawianych roślin wynoszą 90 kg N, 25 kg P i 113 kg K * ha-1. Powierzchnia uprawy wynosi 16 ha. Do nawożenia przedsiewnego wybraliśmy polifoskę 13. Dysponujemy dodatkowo saletrą amonową i solą potasową 60%. Nie ma więc przeciwwskazań do wymieszania nawozów, przy czym zmieszanie polifoski z saletrą amonową powinno być wykonane bezpośrednio przed siewem.

Polifosfa 13, 13, 21 zawiera 13% N, 13% P2O5 i 21% K2O. To znaczy, że w 100 kg nawozu znajduje się 13 kg N, 13 kg P2O5 i 21 kg K2O. Przeliczmy zawartość fosforu i potasu w nawozie z postaci tlenkowej na tzw. ?czysty składnik? czyli zawartość P i K:

Masa molowa P2O5 = 31 g * 2 + 16 g * 5 = 142 g

W 1 molu P2O5 znajdują się 2 mole P, to znaczy w 142 g P2O5 znajduje się 62 g P (2 *31 g ). Oznacza to, że zawartość procentowa P w P2O5 wynosi 62 g : 142 g * 100% = 44%. Można więc przeliczyć zawartość P2O5 w nawozie na zawartość czystego składnika (P):

% P w nawozie = % P2O5 w nawozie * % P w P2O5 = % P2O5 w nawozie * 0,44 =

= 13 (% P2O5) * 0,44 = 5,7% (oznacza to, że 100 kg nawozu zawiera 5,7 kg P)

Analogicznie obliczamy zawartość czystego składnika (K) w polifosfce:

Masa molowa K2O = 94 g

W 1 molu K2O znajdują się 2 mole k, to znaczy w 94 g K2O znajduje się 78 g P (2 *39 g ). Oznacza to, że zawartość procentowa K w K2O wynosi 78 g : 94 g * 100% = 83%. Można więc przeliczyć zawartość K2O w nawozie na zawartość czystego składnika (K):

% K w nawozie = % K2O w nawozie * % K w K2O = % K2O w nawozie * 0,83 =

= 21 (% K2O) * 0,83 = 17,4% (oznacza to, że 100 kg nawozu zawiera 17,4 kg K)

Obliczmy ile potasu zastosujemy wraz z polifoską jeśli zapotrzebowanie roślin na fosfor pokryjemy wykorzystując ten nawóz:

Dawka fosforu pod rośliny ma wynosić 25 kg P * ha-1. Aby na 1 ha pola wprowadzić 25 kg P należy zastosować nieznaną ilość nawozu zawierającego (13% P2O5 czyli) 5,7% P:

Dawka polifoski = (25 kg * ha-1 : 5,7) * 100 = 438,6 kg * ha-1

Teraz obliczmy ile potasu zastosujemy wraz z 438,6 kg nawozu, pamiętając, że w 100 kg znajduje się 17,4 kg K:

Ilość potasu = 438,6 kg * ha-1 * 17,4 : 100 = 76,3 kg K * ha-1

Dawka potasu pod rośliny powinna wynieść 113 kg * ha-1

Tak więc ilość potasu jaką wnosimy z polifoską jest zbyt mała w porównaniu do potrzeb nawozowych roślin o:

113 kg * ha-1 ? 76,3 kg * ha-1 = 36,6 kg * ha-1

36,6 kg K * ha-1 należy wprowadzić na pole wraz z solą potasową 60% (którą dysponujemy w gospodarstwie). Wiadomo jest, że nawóz ten zawiera 60% K2O. Należy przeliczyć zawartość K2O na czysty składnik (K) pamiętając, że zawartość procentowa K w K2O wynosi 83%:

60 (%K2O) * 0,83 = 49,8% K (to znaczy, że w 100 kg soli potasowej 60% znajduje się 49,8 kg K)

Tak więc 36,6 kg K * ha-1 znajduje się w nieznanej ilości soli potasowej:

Dawka soli potasowej = (36,6 kg * ha-1: 49,8) * 100 = 73,5 kg* ha-1

Obliczmy ile azotu zastosowane zostanie w dawce 438,6 kg * ha-1 polifoski, pamiętając, że zawiera ona 13% azotu:

438,6 kg * ha-1 * 13% =57 kg * ha-1

Dawka azotu pod uprawę ma wynieść 90 kg * ha-1, natomiast z polifoską zastosowane będzie jedynie 57 kg N * ha-1. Różnica między tymi wartościami to ilość azotu jaka będzie stosowana w postaci saletry amonowej (32%):

100 kg saletry amonowej zawiera 32 kg N, a więc:

Ilość nawozu = (57 kg * ha-1 : 32 kg)*100 kg = 178,1 kg * ha-1

Na 1 ha pola należy zastosować mieszankę nawozów składającą się z 438,6 kg polifoski, 178 kg saletry amonowej (32%) i 73,5 kg soli potasowej. Powierzchnia uprawy wynosi 16 ha. Dlatego zastosujesz: 438,6 kg * 16 = 7017,6 kg = 7 t polifoski 13, 13, 21; 178 kg *16 = 2850 kg saletry amonowej i 73,5 kg * 16 = 1176 kg ?1200 kg soli potasowej.

Czy wiesz jak obliczyć cenę 1 kg składnika w nawozie? Jeśli nie, to obliczmy to razem!

21 czerwca 2010 r. cena 1 t mocznika produkowanego przez Police S. A. wynosiła 975 PLN. Ile kosztował 1 kg N w nawozie?

Mocznik jest nawozem zawierającym 46% azotu. W 1 tonie czyli 1000 kg nawozu znajduje się 460 kg N. Ponieważ cena 1 t nawozu, czyli 460 kg N wynosiła 975 PLN, to:

cena 1 kg N = 975 : 460 (PLN) = 2,12 PLN

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49