Dane skalarne

 1. Skrypt w Perlu obliczający obwód okręgu o ustalonym promieniu
  12.5
  . Zmienne skalarne w Perlu mogą przechowywać liczby (poniżej) bądź napisy (za chwilę). Ich nazwy zaczynają się od znaku
  $
  . Zmiennych nie deklarujemy; napisy i liczby są automatycznie przekształcane jedne na drugie. Zmienna użyta przed jawnym nadaniem jej wartości ma wartość
  undef
  (wykonanie skryptu z opcją
  -w
  spowoduje wydrukowanie ostrzeżenia o takiej zmiennej). Przy wywołaniu funkcji w Perlu można opuszczać nawiasy: w przykładzie poniżej możnaby użyć
  print ("napis")
  zamiast
  print "napis"
  . Stałe napisowe w podwójnych cudzysłowach
  "
  poddawane są operacji zwanej interpolacją: są skanowane w poszukiwaniu nazw zmiennych skalarnych (zaczynających się od
  $
  ) i znalezione nazwy są zastępowane przez wartość tych zmiennych. W przykładzie poniżej używamy interpolacji do wydrukowania obwodu okręgu. Oprócz tego wewnątrz napisów w
  "
  specjalne znaczenie mają niektóre znaki poprzedzone
  \
  : na przykład
  "\n"
  zastępowany jest przez znak nowego wiersza. Zarówno interpolacja jak i podstawianie znaków sterujących nie działają gdy napis jest zawarty w pojedynczych cudzysłowach
  '
  .

   
  #!/usr/bin/perl
  
  $pi = 3.141592654;
  $wynik = 2 * $pi * 12.5;
  print "Obwod okregu o promieniu 12.5 jest rowny $wynik\n";
  
  
  
  

 2. Ten sam program czytający promień okręgu z klawiarury. Do wczytywania danych ze standardowego wejścia (klawiatura lub plik, jeśli używamy przekierowania) służy operator
  <STDIN>
  . Gdy w programie
  <STDIN>
  użyte jest w miejscu, w którym oczekiwana jest wartość skalarna (w przykładzie poniżej jest to instrukcja przypisania do zmiennej skalarnej), to wczytywany jest kolejny wiersz tekstu, zaś jego zawartość podstawiana jest zamiast
  <STDIN>
  . Wiersz wczytywany jest razem ze znakiem końca wiersza
  "\n"
  . Znak ten można łatwo usunąć korzystając z funkcji
  chomp
  . Gdybyśmy usunęli to wywołanie z poniższego skryptu, to obwód koła byłby nadal liczony poprawnie (wczytany napis jest przelształcany w liczbę gdy występuje w wyrażeniu matematycznym), ale końcowa instrukcja
  print
  drukowałaby znak nowego wiersza po wypisaniu liczbowej wartości promienia (zresztą sprawdź sam!).

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Podaj dlugosc promienia: ";
  chomp($promien = <STDIN>);
  $pi = 3.141592654;
  $wynik = 2 * $pi * $promien;
  print "Obwod okregu o promieniu $promien jest rowny $wynik\n";
  
  
  
  

 3. Poniższy program czyta dwie liczby i oblicza ich iloczyn. Zauważ, że drugiemu wystąpieniu operatora
  <STDIN>
  towarzyszy wczytanie kolejnego wiersza tekstu ze standardowego wejścia.

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Pierwsza liczba: "; chomp($a = <STDIN>);
  print "Druga liczba: "; chomp($b = <STDIN>);
  $c = $a * $b; print "Iloczyn to $c.\n";
  
  
  
  

 4. Program wczytuje napis i liczbę po czym drukuje zadaną liczbę wierszy zawierających wprowadzony napis. Wykorzystujemy operator powtarzania napisu
  x
  , który powatarza lewy argument (interpretowany jako napis) tyle razy, na ile wskazuje prawy argument (interpretowany jako liczba). Zauważ, że zmienna
  $a
  zawierająca napis nie jest przetwarzana przez funkcję
  chomp
  : dzięki temu kopie napisu drukowane są w osobnych wierszach.

   
  #!/usr/bin/perl
  
  print "Lancuch: "; $a = <STDIN>;
  print "Ile razy: "; chomp($b = <STDIN>);
  $c = $a x $b; print "Wynik:\n$c";
  
  
  
  

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49