Kurs jest podzielony na moduły tematyczne. Modułem są zajęcia (wykład) trwające 1 godzinę. Cały kurs obejmuje 46 modułów (16 - wykłady i 30 - ćwiczenia), w tym:

? w formie nauczania tradycyjnego - 36 modułów (30 modułów, tj. 6 zjazdów x 1 zajęcia wykład wspomagany za pomocą Platformy Moodle i 4 zajęcia ćwiczenia audytoryjne oraz 6 modułów w formie ćwiczeń terenowych)

? w nauczaniu zdalnym - 10 modułów (wykłady) realizowanych za pomocą Platformy Moodle.

Wykłady

W formie nauczania tradycyjnego - materiał merytoryczny przekazywany przez wykładowcę i  uzupełniany materiałem zamieszczonym na Platformie Moodle. Studenci mają do dyspozycji zamieszczony do każdego wykładu Słowniczek podstawowych terminów związanych z łąkarstwem.

W nauczaniu zdalnym - student indywidualnie zapoznaje się z materiałem dydaktycznym zawartym w skrypcie i załączonej prezentacji oraz informacjami w literaturze. Utrwaleniu nabytej wiedzy przez studenta służą umieszczone na platformie po wykładzie poprzedzającym zajęcia zdalne (e-learning) pytania sprawdzające zrozumienie i przyswojenie omawianych w ramach wykładu treści.

 

Ćwiczenia

Ćwiczenia prowadzone są metodą tradycyjną podczas zjazdów. Pomoce dydaktyczne: zielniki, zasuszone i świeże okazy roślin, nasiona, atlasy, klucze do oznaczania roślin.

Ćwiczenia polegają na przyswajaniu wiedzy i rozwiązywaniu zadań związanych z  tematami wykładów lub je uzupełniających. Studenci będą dostawali do wykonania po zajęciach dodatkowe (nieobligatoryjne) zadania online, które będą włączane do oceny końcowej.

Ćwiczenia terenowe

W ramach przedmiotu przewidziane są ćwiczenia terenowe w wymiarze 6 godzin na grupę. Obecność na ćwiczeniach terenowych jest obowiązkowa. 

Zuletzt geändert: poniedziałek, 10. sierpnia 2015, 22:49