Ogólne cele kształcenia

  1. Zapoznanie studenta z gospodarczym i pozaprodukcyjnym znaczeniem użytków zielonych.

  2. Zapoznanie studenta z czynnikami kształtującymi zbiorowiska trawiaste.

  3. Zapoznanie studenta z typologicznym podziałem użytków zielonych oraz klasyfikacją fitosocjologiczną zbiorowisk trawiastych.

  4. Zapoznanie studenta z metodami renowacji zdegradowanych użytków zielonych.

  5. Zapoznanie studentów z zasadami racjonalnego nawożenia użytków zielonych.

  6. Zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej gospodarki łąkowej i pastwiskowej

Ćwiczenia audytorujne mają na celu zapoznanie studentów z roślinnością użytków zielonych - trawy, rośliny motylkowate, turzyce, zioła i chwasty oraz zasadami układania mieszanek na użytki zielone i zasadami kwaterowego systemu wypasu zwierząt gospodarskich.

Ćwiczenia terenowe mają na celu praktyczne rozpoznawanie roślin łąkowo-pastwiskowych w ich naturalnych siedliskach oraz zebranie materiału do zielnika.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 22:49