Treści kształcenia
 

Tematy zajęć

 

 

Do nauczania tradycyjnego:

 

1. Gospodarcze i pozaprodukcyjne znaczenie użytków zielonych.

 

2. Czynniki klimatyczne i edaficzne kształtujące zbiorowiska trawiaste.

 

3. Typologiczny podział użytków zielonych.

 

4. Degradacja i metody zagospodarowania użytków zielonych.

 

5. Użytkowanie kośne.

 

6. Produkcja siana.

 

 

Do nauczania zdalnego:

 

 

1. Użytki zielone w Polsce i na świecie.

 

2. Czynniki biotyczne i orograficzne kształtujące zbiorowiska trawiaste.

 

3. Fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk trawiastych.

 

4. Zagospodarowanie zdegradowanych użytków zielonych przez podsiew.

 

5. Zasady racjonalnego nawożenia użytków zielonych. Czynniki wpływające na wielkość i jakość plonu.

 

6. Zasady gospodarki łąkowej.

 

7. Produkcja kiszonek i suszu.

 

8. Użytkowanie pastwiskowe. Pielęgnacja łąk i pastwisk. Metody oceny plonów.

 

 

 

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49